border=0


border=0

Štatistické štatistické systémy

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Štatistické merania alebo merania pravdepodobnostných charakteristík náhodných procesov sú širokým spektrom metód a nástrojov používaných v rôznych oblastiach hospodárstva.

Pravdepodobnou charakteristikou náhodných procesov sa rozumie matematické očakávanie, rozptyl, distribučné zákony náhodných premenných (LRS), korelačné a spektrálne funkcie.

Obr. 13.3. Príklady implementácie náhodných procesov:

a - stacionárne; b - nestacionárne s premenlivými matematickými očakávaniami; c - nestacionárne s premenlivou disperziou; g - nestacionárne s premenlivými matematickými očakávaniami a rozptylom.

Meranie matematického očakávania sa vykonáva pomocou zariadenia, ktorého štruktúrna schéma je znázornená na obrázku.

Na meranie disperzie sa môže implementovať bloková schéma systému nasledujúceho tvaru.

Na meranie rozdelenia pravdepodobnosti (a) a hustoty pravdepodobnosti (b) náhodnej premennej (x) sa môže použiť viackanálový analógový systém, ako je znázornené na obrázku.

Napríklad na určenie korelačnej funkcie sa môže použiť nasledujúci blokový diagram,

a na meranie funkcie autokorelácie štruktúrny diagram formy:

Výkonové spektrum signálu charakterizuje jeho frekvenčné rozdelenie a je určené nasledujúcim algoritmom:

, (13.4)

Systémy spektrálnej analýzy môžu byť paralelný aj sekvenčný zber údajov.

Obrázok ukazuje blokovú schému analyzátora výkonu náhodného procesu.

Pri meraní nestacionárneho náhodného procesu je v prvom rade potrebné určiť povahu nestacionarity, pretože od toho závisí metodika merania a určovania numerických charakteristík tohto procesu. Takmer najbežnejšie sú tri hlavné typy nestacionárnych náhodných procesov znázornených na obrázkoch.

Pretože charakteristiky nestacionárnych náhodných procesov závisia od času, na ich stanovenie, na rozdiel od stacionárnych ergodických náhodných procesov, je potrebné uskutočniť niekoľko realizácií tohto procesu.

Predpokladajme, že v dôsledku nezávislých meraní sa získa N realizácií náhodného procesu. Pre každý pevný časový bod sa štatistická charakteristika náhodného procesu získa spriemerovaním cez súbor realizácií. Preto, pokiaľ ide o vzťahy získané predtým pre štatistické numerické charakteristiky náhodných premenných, môžeme podobne získať výrazy pre štatistické matematické očakávania a štandardnú odchýlku nestacionárneho náhodného procesu, napríklad:

atď. (13.5)

Na určenie parametrov štatistických korelačných a krížových korelačných funkcií je potrebné vziať do úvahy dva pevné body v čase, na výpočet štatistických charakteristík sa použijú skôr získané priemerné hodnoty štandardnej odchýlky a matematické očakávania.

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Prečítajte si tiež:

Meranie magnetického toku

Metrologická podpora IMS

Princíp činnosti digitálneho zariadenia na meranie periódy signálu

Zariadenie a princíp činnosti elektronických ohmmetrov

Zariadenie a princíp činnosti elektronického počítadla frekvencie

Prístroj a princíp činnosti analógových elektromechanických meracích zariadení

Matematické modely a algoritmy merania

Meranie parametrov prvkov elektrického obvodu

Meranie vysokonapäťových zariadení - Lokátor poškodenia impulzmi

Symboly použité na stupnici zariadenia elektromechanického systému

Telemetrické systémy

Digitálne meracie prístroje

Analógové elektronické meracie prístroje

Metóda merania rezonančnej frekvencie

Rozhrania IIS

Späť na obsah: Metódy a prostriedky merania elektrických veličín

Pozreté: 6085

11.45.9.25 © edudocs.pro Nie je autorom publikovaných materiálov. Poskytuje však možnosť bezplatného použitia. Došlo k porušeniu autorských práv? Napíšte nám | Spätná väzba .