border=0


border=0

Ochrana proti hluku. Metódy a prostriedky ochrany pred vibráciami

Ochrana proti hluku

Vo svojej fyzickej podstate je šum zvukom. Z hygienického hľadiska je hluk pre človeka nežiaducim zvukom.
Hluk môže spôsobiť nepohodlie, subjektívny prístup človeka k tomuto podnetu však zohráva rozhodujúcu úlohu pri posudzovaní „problémov“ hluku.

Ľudské ucho môže vnímať a analyzovať zvuky v širokom rozsahu frekvencií a intenzít. Oblasť zvukových zvukov je ohraničená dvoma krivkami: dolná krivka určuje prahovú úroveň počuteľnosti, t. výkon sotva počuteľných zvukov rôznych frekvencií, horný je prah bolesti, t.j. taká zvuková sila, že normálne sluchové pocity sa stanú bolestivým podráždením sluchového orgánu.

Ako charakteristika konštantného hluku na pracoviskách, ako aj na stanovenie účinnosti opatrení na obmedzenie jeho nepriaznivého účinku sa berú hladiny akustického tlaku (v dB) v oktávových pásmach s geometrickými strednými frekvenciami 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000 a 8000 Hz.

Ako integrálna (jedno číslo) charakteristika hluku na pracoviskách sa používa odhad hladiny zvuku v dBA (meraný na tzv. Stupnici A zvukomeru), čo je vážený priemer frekvenčných charakteristík akustického tlaku berúc do úvahy biologický účinok zvukov rôznych frekvencií na zvukový analyzátor.

Pri hygienickom hodnotení sú zvuky klasifikované podľa charakteru spektra a časových charakteristík.

Hluk, ktorý je informačnou prekážkou pre vyššiu nervovú aktivitu všeobecne, má nepriaznivý vplyv na priebeh nervových procesov, zvyšuje stres fyziologických funkcií v pracovnom procese, podporuje rozvoj únavy a znižuje pracovnú kapacitu tela.

Okrem špecifického účinku na orgány sluchu má hluk tiež nepriaznivý všeobecný biologický účinok, ktorý spôsobuje posuny v rôznych funkčných systémoch tela. Pod vplyvom hluku teda dochádza k vegetatívnym reakciám, ktoré spôsobujú narušenie periférneho obehu v dôsledku zúženia kapilár, ako aj zmenu krvného tlaku (najmä zvýšenie). Hluk spôsobuje zníženie imunologickej reaktivity a celkovej rezistencie tela, čo sa prejavuje zvýšením incidencie s dočasným postihnutím.

Na zníženie hluku sa používajú rôzne metódy kolektívnej ochrany: zníženie hladiny hluku v zdroji jeho výskytu; racionálne umiestnenie vybavenia; boj proti hluku pozdĺž jeho distribučných trás, vrátane zmeny smeru vyžarovania hluku, použitia zvukovej izolácie, absorpcie zvuku a inštalácie tlmičov vrátane akustického spracovania povrchov miestností.

Najúčinnejším prostriedkom je bojovať proti hluku pri zdroji jeho výskytu. Na zníženie mechanického hluku je potrebné včasne opraviť zariadenie, nahradiť šokové procesy bez otrasov, vo väčšej miere použiť nútené mazanie trenia, vyvažovať rotujúce časti. Aerodynamické zníženie hluku možno dosiahnuť znížením prietoku plynu, zlepšením aerodynamiky konštrukcie, zvukovou izoláciou a inštaláciou tlmičov. Štrukturálne zmeny v elektrických strojoch znižujú elektromagnetický šum.

Široko sa používajú metódy na znižovanie hluku pozdĺž jeho šírenia prostredníctvom inštalácie zvukovo izolačných a zvukovo izolačných bariér vo forme obrazoviek, priečok, plášťov, kabín atď. Ľahké a pórovité materiály (minerálna plsť, sklenená vlna, penová guma atď.) Majú dobré vlastnosti pohlcujúce zvuk.

Ochrana proti vibráciám

Vibrácia je mechanický vibračný pohyb spočívajúci v pohybe tela ako celku. Vibrácie, na rozdiel od zvuku, sa nešíri vo forme kompresných / zriedkavých vĺn a prenášajú sa iba mechanickým kontaktom jedného tela s druhým.

V prírode sa vibrácie prakticky nevyskytujú, ale, bohužiaľ, veľmi často sa vyskytujú v technických zariadeniach. Okrem toho sa v technológii vibrácie používajú najmä napríklad počas prepravy vibrácií.

Vibrácie, ktoré pôsobia na človeka cez podporné povrchy, ovplyvňujú celé telo a nazývajú sa všeobecné. (Povrch, na ktorom osoba stojí, sedí alebo leží, sa nazýva referenčný.) Na všetky druhy prepravy a pri práci v bezprostrednom okolí zdroja vibrácií (priemyselné vybavenie) sa pozorujú všeobecné vibrácie, ktoré zachytávajú celé telo.

Vibrácie, ktoré nepôsobia cez oporné povrchy, pokrývajú iba časť tela a nazývajú sa miestne. Takmer všetko je to vibrácia prenášaná rukami a vyskytuje sa tam, kde sú vibračné nástroje alebo obrobky v kontakte s rukami alebo prstami. K miestnym vibráciám dochádza napríklad pri používaní ručného elektrického náradia používaného pri výrobe. Počet osôb vystavených miestnym vibráciám je niekoľko desiatok miliónov ľudí.

Špeciálnym poddruhom všeobecných vibrácií je pohybová choroba spojená s nízkofrekvenčnými vibráciami tela a niektorými typmi jeho rotácie v doprave.

Osoba reaguje na vibrácie v závislosti od celkovej doby vystavenia.

Najväčší vplyv všeobecných vibrácií ovplyvňuje procesy prijímania prichádzajúcich informácií (najmä vizuálne v dôsledku kolísania očí a hlavy) a procesy prenosu informácií (nepretržité monitorovanie aktivity kmitajúcich rúk).

Dlhodobé vystavenie veľmi intenzívnym všeobecným vibráciám (napríklad vodičom traktora) môže nepriaznivo ovplyvniť chrbticu a zvýšiť riziko zmien stavcov a diskov.

Vibrácie majú okrem ovplyvnenia tela ako mechanického systému vplyv na normálny priebeh fyziologických procesov. Napríklad všeobecné vibrácie spôsobujú kŕčové žily na nohách, hemoroidy, ischemické choroby srdca a vysoký krvný tlak.
Nadmerné vystavenie miestnym vibráciám môže spôsobiť ochorenia krvných ciev, nervov, svalov, kostí a kĺbov horných končatín, tzv. „Vibračné ochorenie“.

Na boj proti vibráciám strojov a zariadení a na ochranu pracovníkov pred vibráciami sa používajú rôzne metódy. Boj proti vibráciám v zdroji jeho výskytu je spojený so zistením príčin vzniku mechanických vibrácií a ich elimináciou. Na zníženie vibrácií sa často používa tlmiaci účinok vibrácií - premena energie mechanických vibrácií na iné druhy energie, najčastejšie na tepelnú energiu. Na tento účel sa pri konštrukcii častí, cez ktoré sa prenášajú vibrácie, používajú materiály s vysokým vnútorným trením: špeciálne zliatiny, plasty, gumy, povlaky tlmiace vibrácie. Aby ste zabránili všeobecným vibráciám, použite inštaláciu vibračných strojov a zariadení na nezávislých antivibračných základoch.

Oslabiť prenos vibrácií zo zdrojov ich výskytu na podlahu, pracovisko, sedadlo, rukoväť atď. metódy izolácie vibrácií sa široko používajú vo forme izolátorov vibrácií vyrobených z gumy, korku, plsti, azbestu, oceľových pružín.

Tlmenie vibrácií sa nazýva tlmenie vibrácií v dôsledku aktívnych strát alebo transformácie vibračnej energie na iné typy, napríklad na tepelnú, elektrickú alebo elektromagnetickú. Tlmenie vibrácií je možné implementovať v prípadoch, keď je konštrukcia vyrobená z materiálov s veľkými vnútornými stratami; na jeho povrch sa nanášajú materiály absorbujúce vibrácie; používa sa trenie z dvoch materiálov; konštrukčné prvky sú spojené jadrom elektromagnetov s uzavretým vinutím atď.

Najúčinnejším spôsobom ochrany osoby pred vibráciami je vylúčenie priameho kontaktu s vibračnými zariadeniami. To sa deje pomocou diaľkového ovládania, priemyselných robotov, automatizácie a výmeny technologických operácií.

Redukcia nepriaznivých účinkov vibrácií mechanických mechanizmov s ručným ovládaním na operátorov sa dosahuje znížením intenzity vibrácií priamo v jej zdroji (vďaka vylepšeniam konštrukcie), ako aj pomocou vonkajšej ochrany proti vibráciám, čo sú elastické tlmiace materiály a zariadenia umiestnené medzi zdrojom vibrácií a rukami obsluhy.

Ako osobné ochranné pomôcky pre pracovníkov sa používajú špeciálne topánky s masívnymi gumovými podrážkami. Na ochranu rúk sú rukavice, rukavice, vložky a tesnenia, ktoré sú vyrobené z elastických tlmiacich materiálov.

Prečítajte si tiež:

Poranenia končatín

Ľudský vplyv na ovzdušie

Základné pojmy pracovného práva

Prvá pomoc pri podchladení

Technické zabezpečenie budov a štruktúr, zariadení a nástrojov, technologické procesy

Späť na obsah: Ochrana práce

2019 @ edudocs.pro

Generovanie stránky za: 0.002 sek.