border=0


border=0

ZVLÁŠTNE BODY ZARIADENIA

Rovná čiara prechádzajúca zakrivenou čiarou v dvoch alebo viacerých bodoch sa nazýva secant. Ak sú tieto body nekonečne blízko (zhodujú sa), čiara prechádzajúca týmito bodmi sa nazýva dotyčnica ku krivke. Obr. 9.11 ukazuje, ako sa sieň l otáčajúci sa okolo bodu K mení na dotyčnicu t.

Obr. 9.11 Obr. 9.12 Obr. 9.13.

Medzi špeciálne body zakrivených čiar patrí:

1) Body priesečníka priamok (Obr. 9.12). V týchto bodoch môžu byť na krivku nakreslené dva alebo viac dotyčníc.

2) Inflexné body krivky sú body, ktoré rozdeľujú časti, ktorých zakrivenie má iný smer (Obr. 9.13).

3) Návratové body - body, v ktorých má krivka iba jednu dotyčnicu a voči ktorej sú vetvy krivky umiestnené na jednej strane.

4) Extrémne body - body najbližšie alebo najvzdialenejšie od pozorovateľa alebo z roviny projekcie.


Prečítajte si tiež:

PLOCHÉ KRYTINY

POVRCHY URČENÉ RÁMOM

LINEÁRNE POVRCHY

SPÔSOB ROTÁCIE PRI SMERNOM PROJEKTOVANÍ

ORTHOGONÁLNE AXONOMETRIE

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro