border=0


border=0

Nahradenie nezabezpečenej časti trestu miernejším typom trestu

Súčasné trestné právo spolu s podmienečným prepustením z výkonu trestu upravuje aj nahradenie nepodloženej časti trestu miernejším typom trestu (článok 80 trestného zákona).

V súlade so zmeneným a doplneným čl. 80 Trestného zákona pre osobu, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody, zadržania v disciplinárnej vojenskej jednotke alebo vo väzení, môže súd pri zohľadnení svojho správania pri výkone trestu nahradiť zostávajúcu nezabezpečenú časť trestu miernejším typom trestu.

Podstatou tohto pravidla je poskytnúť súdu právo nahradiť podmienečným trestom odňatia slobody miernejší typ trestu. Pri určovaní miernejšieho typu trestu sa čl. 44 Trestného zákona, v ktorom sú druhy trestov usporiadané postupne, od menej prísnych po prísnejšie. Zatknutie, obmedzenie slobody, nápravné práce atď. Sú v porovnaní s väznením menej prísne.

Nahradenie nepodloženej časti trestu miernejším typom trestu je možné, ak sú splnené tieto podmienky (článok 80 trestného zákona): a) iba pre osobu, ktorá vykonáva trest odňatia slobody alebo uväznenie a ktorá je držaná v disciplinárnej vojenskej jednotke; b) s primeraným správaním odsúdeného počas výkonu trestu; c) po skutočnom výkone trestu odňatia slobody najmenej jednej tretiny trestu odňatia slobody uloženého za trestný čin menšej alebo strednej závažnosti; najmenej v polovici obdobia - v prípade, že bol odsúdený za závažný trestný čin; najmenej dve tretiny funkčného obdobia - pri odsúdení na trest odňatia slobody za obzvlášť závažný trestný čin.

Zákon nestanovuje, ktorý termín mierneho trestu možno určiť pri nahradení trestu odňatia slobody. Bez ohľadu na druh nového trestu však nemôže byť dlhší ako nepodložená časť trestu odňatia slobody.

Nahradenie nezabezpečenej časti trestu miernejším typom trestu sa uskutoční s prihliadnutím na správanie odsúdeného počas výkonu trestu. Zákon nevyžaduje, aby sa osoba úplne napravila alebo sa pevne vydala na cestu nápravy. Od uplatnenia čl. 80 Trestného zákona neznamená oslobodenie od trestu všeobecne, ale iba nahradenie jedného trestu druhým, miernejšie, verejné nebezpečenstvo osoby ešte nebolo odstránené, hoci jeho správanie poukazuje na pozitívne zmeny v štruktúre osobnosti vinníka.

Na rozdiel od podmienečného predčasného prepustenia z výkonu trestu je dotknutá inštitúcia bezpodmienečným typom prepustenia z väzenia.

Prečítajte si tiež:

amnestia

Druhy predmetov trestnej činnosti

Trestnoprávny systém

Oslobodenie od trestnej zodpovednosti v súvislosti s aktívnym pokáním

Odsúdenie za nedokončený trestný čin, za trestný čin spáchaný v spoluúčasti a na recidíve

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro