border=0


border=0

Prednášky Štatistika

Táto časť obsahuje poznámky o prednáške o štatistike .

Autor prednáškových materiálov: Učiteľ Alexander Zimirev

 1. Pojem štatistiky

 2. Predmet, základné pojmy a metodika štatistiky

 3. Hlavné etapy štatistickej štúdie

 4. Pojem a formy štatistického pozorovania

 5. Program štatistického monitorovania

 6. Formy, typy a metódy pozorovania

 7. Pojem pozorovania vzorky, výber jednotiek vo vzorke

 8. Definícia chýb pri odbere vzoriek

 9. Pochopenie súhrnu a zoskupenia štatistík

 10. Typy skupín

 11. Objednávka zoskupenia

 12. Absolútne a relatívne hodnoty

 13. Pojem a typy priemerných hodnôt použitých v štatistike

 14. Ukazovatele variácie

 15. Absolútne a priemerné ukazovatele variácie a metódy ich výpočtu

 16. Relatívna disperzia

 17. Pojem selektívne pozorovanie

 18. Metódy formovania vzorky

 19. Stanovenie chyby priemeru vzorky a požadovaného počtu vzoriek

 20. Malá vzorka

 21. Koncept a typy dynamických radov

 22. Séria analýzy výkonnosti

 23. Metódy analýzy série dynamík

 24. Vymedzenie pojmu v rámci ročnej dynamiky

 25. Pojem a druhy indexov

 26. Individuálne a všeobecné indexy

 27. Priemerné indexy

 28. Indexy štrukturálneho posunu

 29. Územné indexy

 30. Územné indexy

 31. Ekonomická a štatistická analýza

 32. Priori analýza a jej úloha pri štúdiu sociálno-ekonomických javov

 33. Pojem a základné prvky štatistickej tabuľky

 34. Hlavné typy tabuliek

 35. Základné pravidlá pre zostavenie tabuliek

 36. Čítanie a analýza tabuliek

2019 @ edudocs.pro
g