border=0


border=0

Digitálne osciloskopy

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Jeden z hlavných smerov zlepšovania osciloskopov je založený na rozsiahlom použití metód spracovania digitálneho signálu a mikroprocesorov v ich obvodoch. Štruktúra konštrukcie moderného digitálneho osciloskopu (CO) závisí od objemu a povahy funkcií priradených použitému mikroprocesorovému systému.

Na obrázku je znázornený relatívne jednoduchý obvod digitálneho pamäťového osciloskopu. Funkcie generátora zametania v tomto obvode vykonáva DAC riadený signálmi prijatými na vstupe z mikrokontroléra. Na výstupe DAC sa vytvorí postupne sa meniace napätie blízko lineárne sa meniaceho napätia. Rýchlosť zametania je obmedzená rýchlosťou DAC a mikrokontroléra (do 40 MHz). Čas uloženia informácií v takýchto zariadeniach je prakticky neobmedzený.

Softvérové ​​digitálne osciloskopy založené na mikroprocesorových systémoch majú bohaté príležitosti. Štruktúra takýchto osciloskopov je podobná ako u počítača.

Obr. 8.8 Bloková schéma digitálneho pamäťového osciloskopu.

Študovaný analógový signál sa privádza do vstupného zariadenia, kde sa jeho parametre zhodujú s ADC, ako aj s automatickým prepínaním kanálov počas viackanálovej oscilografie. Pomocou zabudovaných meračov je možné určiť amplitúdové a časové parametre skúmaného signálu. Po ADC sa sekvencia kódov informatívnych parametrov signálu privádza cez rozhranie v prístroji do pamäte, ktorá spravidla obsahuje:

· RAM pre informačné signály;

· Úložné zariadenie pre riadiace programy (RAM);

· Ukladanie servisných informácií (ZUSI) na ukladanie informácií o značke zobrazených na obrazovke.

Z pamäte vstupujú signály do procesora (P), zobrazovacieho zariadenia alebo prostredníctvom externého rozhrania do externých zariadení a počítačov.

Prítomnosť mikroprocesorových systémov v zariadení umožňuje plne automatizovať prevádzku zariadenia. Na zobrazovacom zariadení zariadenia môžete sledovať nielen priebeh signálov, ale aj numerické hodnoty jeho parametrov. Moderné centrá farieb umožňujú riešiť takmer všetky funkčné úlohy, ktoré vznikajú pri štúdiu signálov.

Obr. 8.9 Zovšeobecnená bloková schéma programovateľného digitálneho osciloskopu.

Prevádzkové režimy ústredného kúrenia môžu byť rôzne:

· Oscilografia periodických a jednorazových signálov prezentovaných v analógovej alebo diskrétnej forme;

· Automatické meranie a digitálne zobrazenie amplitúdových a časových parametrov signálov v absolútnych a relatívnych jednotkách;

· Záznam jednotlivých signálnych úsekov;

· Oscilografia s akumuláciou užitočného signálu;

· Logické a matematické spracovanie signálu s cieľom zlepšiť presnosť meraní, kompresia informácií;

· Generovanie signálov daného tvaru;

· Výstup informácií do počítačov atď.

Obrázok môže byť reprezentovaný v trojrozmernom priestore.

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Prečítajte si tiež:

Meracie transformátory prúdu a napätia

Inteligentné informačné meracie systémy (IIIS)

Metódy spektrálnej analýzy signálov

Zariadenia elektrodynamického systému

Hlavné komponenty IMS

Metódy merania parametrov elektrického obvodu

Princíp fungovania elektromechanických ohmmetrov

Zariadenie a princíp činnosti elektronických wattmetrov a elektromerov

Generátory elektrického signálu

Charakteristika IIS

Klasifikácia meracích prístrojov

Zásady budovania bezdrôtových systémov na zhromažďovanie primárnych informácií o meraní

Analógové elektronické meracie prístroje

Digitálne jitter meranie

Rezonančná metóda na meranie parametrov prvkov obvodu

Späť na obsah: Metódy a prostriedky merania elektrických veličín

Pozreté: 11579

11.45.9.23 © edudocs.pro Nie je autorom publikovaných materiálov. Poskytuje však možnosť bezplatného použitia. Došlo k porušeniu autorských práv? Napíšte nám | Spätná väzba .