border=0


border=0

Druhy povinných lekárskych opatrení a ich vlastnosti

V článku 99 Trestného zákona sa ustanovujú tieto druhy donucovacích prostriedkov lekárskej povahy: ambulantné donucovacie pozorovanie a liečba psychiatrom; povinná liečba vo všeobecnej psychiatrickej liečebni; povinná liečba v špecializovanej psychiatrickej liečebni; povinná liečba v špecializovanej psychiatrickej liečebni s intenzívnym monitorovaním. Tieto typy povinných opatrení lekárskeho charakteru sú v podstate typmi zdravotníckych zariadení, ktoré sa líšia režimom zadržiavania a intenzitou vystavenia drogám.

Ambulantné povinné pozorovanie a liečba psychiatrom (článok 100 Trestného zákona) možno prideliť osobe, ktorá sa dopustila protiprávneho konania a ktorá nevyžaduje umiestnenie psychického stavu do psychiatrickej liečebne. Ambulantná liečba sa navyše môže zvoliť iba vo vzťahu k páchateľom, ktorí sa dopustili trestných činov, ktoré nie sú klasifikované ako závažné alebo mimoriadne závažné a ktoré nie sú náchylné na agresívne prejavy.

Na rozdiel od ambulantnej liečby a pozorovania umiestnenie v psychiatrickej liečebni znamená, že osoba sa dopúšťa trestných činov spojených so závažnými alebo obzvlášť závažnými a negatívnou prognózou verejného nebezpečenstva takejto lipy.

Osoby, ktoré sa dopustili spoločensky nebezpečných činov, ktoré sa spravidla netýkajú zásahov do života občanov a ktoré kvôli svojmu psychickému stavu nepotrebujú intenzívne monitorovanie, ale zároveň si vyžadujú nemocničnú starostlivosť a liečbu, sa umiestnia do všeobecnej psychiatrickej liečebne.

Špecializovaný typ psychiatrickej liečebne je určený pre ľudí, ktorí kvôli svojmu psychickému stavu potrebujú ústavnú liečbu a neustále sledovanie. Voľba tohto typu nemocnice je daná tendenciou subjektu páchať závažné trestné činy, úniky a agresívne správanie.

Špecializovaný typ psychiatrickej liečebne s intenzívnym monitorovaním slúži jednotlivcom, ktorí sú zvlášť ohrození pre seba alebo iných a ktorí potrebujú neustále a intenzívne sledovanie.

Kontrolu činnosti inštitúcií a osôb poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť vykonávajú miestne orgány. Dodržiavanie zásad právneho štátu pri poskytovaní psychiatrickej starostlivosti, a najmä dodržiavanie práv pacientov, vykonáva generálny prokurátor. Okrem toho sa v psychiatrických liečebniach vytvára služba na ochranu pacientov nezávislá od orgánov verejného zdravotníctva. Jej zástupcovia prijímajú sťažnosti pacientov a ich žiadosti, ktoré sa riešia v nemocničnom úrade, alebo v závislosti od predmetu sťažnosti alebo vyhlásenia, ich posielajú prokuratúre alebo súdu.

Prečítajte si tiež:

Uvoľnenie z dôvodu zmeny situácie

Ciele trestu

Pravidlá individualizácie zodpovednosti partnerov

Výnimka z výkonu trestu z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty

Normálna hospodárska súťaž

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro