border=0


border=0

Zoskupovanie nákladov podľa časového faktora

V závislosti od časového faktora existujú:

1) jednorazové náklady, ktoré sa vyskytnú raz za určité časové obdobie a sú spojené buď s vytvorením podniku, alebo s financovaním akejkoľvek udalosti. V zásade sú jednorazové náklady výška investície, ktorú podnikateľ investuje s cieľom dosiahnuť zisk, preto vyvstáva otázka, kedy sa tieto náklady vyplatia. Doba návratnosti sa vypočíta podľa vzorca

, (86)

kde P h - ročná hodnota čistého zisku, rub. A rok je ročná výška odpisov, RUB.;

2) bežné náklady - sú to náklady, ktoré vzniknú pri činnostiach podniku v procese výroby. Bežné náklady tvoria celkové náklady na hotový výrobok.

Prečítajte si tiež:

Výrobná štruktúra podniku

Základné právne predpisy v oblasti odmeňovania

Organizačná štruktúra

Normatívna metóda výpočtu výrobných nákladov

Náklady na zoskupovanie v závislosti od spôsobu zahrnutia do nákladov na hotové výrobky

Späť na obsah: EKONOMIKA PODNIKU

2019 @ edudocs.pro