border=0


border=0

Inžinierske vybavenie: kúrenie, vetranie, vodovod, kanalizácia, dodávka plynu

4.1. Všeobecné požiadavky

4.1.1. Výmena prvkov systémov technického vybavenia obytných budov by sa mala vykonávať so zreteľom na skutočný stav
prvky systémov určené metódami vizuálneho a inštrumentálneho vyšetrenia.

4.1.2. Výber materiálov a výrobkov na výmenu a opravy systémov strojárskeho vybavenia by sa mal robiť v súlade s
BCH 40 - 84 (p) / Gosgrazhdanstroy.

4.1.3. Nie je dovolené umiestňovať inžinierske komunikačné siete na miesta neprístupné z dôvodu údržby a opráv. V neprítomnosti technických podlaží a suterénov v zrekonštruovaných domoch je povolené inštalovať nepriechodné a polopriechodné kanály pod prvé neobytné podlahy. Pod prvými obytnými podlažiami sú potrebné technické podzemné alebo prechodové kanály s izolovaným vchodom.

4.1.4. Na pokládku inžinierskych komunikácií je povolené používať existujúce technické podzemí s výškou najmenej 1,6
m, so samostatným východom zvonka cez dvere, ktorého výška v označenej výške technického podzemí musí byť najmenej 1,4 m. Priesečník chodieb a dverí s potrubiami a inými vedeniami nie je povolený.

4.1.5. Pri ukladaní inžinierskych sietí pod základy budovy sa musia prijať opatrenia na zabránenie prenosu
zaťaženie od základov do potrubí.

4.2. Kúrenie a vetranie

4.2.1. V zrekonštruovaných obytných budovách nie je dovolené zachovať vstavané a pripojené kotolne.

4.2.2. Automatizované jednotlivé vykurovacie jednotky (ITP) môžu byť umiestnené v suteréne zrekonštruovaných bytových budov av neprítomnosti suterénov - v priestoroch prvého poschodia. Miestnosť ITP musí spĺňať požiadavky SNiP 2.04.07-86 a SNiP 2.08.01-89, musí byť oddelená od ostatných miestností a musí mať samostatný prístup na ulicu.

4.2.3. V prípade čerpacieho zariadenia a ohrievačov vody môže byť ITP umiestnená iba pod nebytovými priestormi.

4.2.4. Ak nie je možné inštalovať obytné vykurovacie systémy v okrese (štvrtine) ústredného kúrenia
domy na vykurovacie siete by sa mali poskytovať podľa závislej schémy. Nezávislé spojenie so zariadením ITP musí byť technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

4.2.5. Ak nie je možné nainštalovať centralizované zásobovanie teplom, počas generálnej opravy sa môže šetriť
plynové ohrievače vody pre domácnosť, ako aj ohrievače vody, sporáky a sporáky na tuhé palivo.

4.2.6. Ak nie je možné vymeniť poškodené časti potrubí ústredného kúrenia položené do betónu
mali by byť navrhnuté vykurovacie panely alebo taký vykurovací systém ako celok, otvorené vykurovacie systémy s inštaláciou radiátorov alebo konvektorov. Oceľové radiátory by sa mali používať s prihliadnutím na kvalitu vody podľa organizácie zásobovania teplom.

4.2.7. V prípade neexistencie centralizovaného zásobovania teplou vodou by mali byť ohrievače uterákov v kúpeľniach pripojené k systémom
kúrenie.

4.2.8. V zrekonštruovaných obytných budovách je možné udržiavať podlahové vykurovanie schodísk.

4.2.9. Pri paralelnom pokládaní prívodného a spätného potrubia by vzdialenosť medzi nimi vo svetle mala byť najmenej 80 mm
mm.

4.2.10. V prípade nedostatočného výkonu jednotlivých výfukových potrubí by mali byť v oknách alebo vonkajších stenách usporiadané ďalšie prívodné mriežky. V apartmánoch jedného alebo dvoch horných poschodí, ktoré nie sú vybavené plynovými ohrievačmi vody, je potrebné zabezpečiť individuálne ventilátory usporiadané v samostatných kanáloch s uvoľnením ústia kanála do atmosféry. V takom prípade je potrebné zabrániť vertikálnemu prúdeniu odsávaného vzduchu z bytu do bytu. Dĺžka horizontálnych úsekov kanálov v apartmánoch by nemala byť väčšia ako 1,8 m.

4.2.11. Pri prestavbe bytov, čo vedie k zmene polohy, veľkosti sanitárnych kabín alebo zariadení
v ďalších kúpeľniach by mal byť odsávač navrhnutý inštaláciou horizontálnych alebo vzduchových potrubí až po miesto zavedenia do existujúcich vertikálnych vetracích potrubí. Nepoužité kanály vo ventilačných jednotkách musia byť hermeticky utesnené v miestach ich spojenia s ventilačnou šachtou.

4.2.12. Počas protiprúdu je dovolené udržiavať centrálne vzduchové kolektory s potrubiami umiestnenými v nich
chladivo a vzduch, ak sklon potrubí z kolektora vzduchu je najmenej 0,002 a rýchlosť chladiaceho média v potrubiach
súčasne - najmenej 0,25 m / s.

4.3. Vodovod a kanalizácia

4.3.1. Je povolené udržiavať vnútorný prívod požiarnej vody v dobrom technickom stave,
ktorého zariadenie nie je požadované súčasnými normami.

4.3.2. Pri navrhovaní vnútorného vodovodu a kanalizácie nie je dovolené:

- kladenie vodovodných potrubí do dymových a vetracích potrubí;
- priesečník vodných potrubí s dymovými a vetracími kanálmi;
- usporiadanie vodovodných a kanalizačných stúpačiek v priechode budovy.

4.3.3. Je povolené položiť potrubia vnútrozemských vodovodných sietí cez suterén alebo podzemnú podlahu obytných budov, okrem
sa nachádzajú v seizmických oblastiach a (alebo) na poklesových pôdach. V takom prípade by sa rúry mali ukladať do krytu.

4.3.4. Pri výmene vnútorného vodovodného systému je potrebné spravidla zachovať jeho predchádzajúcu schému zapojenia, ak spĺňa
súčasné predpisy.

4.3.5. Pri kombinovaní stúpačiek systému prívodu teplej vody do sekcií v domoch bez teplých podkroví alebo
Na technických podlažiach je možné kruhovými mostíkmi ukladať pod strop horného poschodia cez technické miestnosti bytov a schodištia.

4.3.6. Prívody vody by mali byť spravidla navrhnuté z liatinových tlakových potrubí. So vstupným priemerom menším ako 65 mm - od
Pozinkované oceľové rúry so zosilnenou antikoróznou izoláciou.

4.3.7. V prípade neprítomnosti centralizovaného zásobovania teplou vodou v obytných budovách, bez ohľadu na ich počet podlaží, je dovolené ju udržiavať
plynové ohrievače vody, ktoré sú v súlade s požiadavkami priestorov, v ktorých sa nachádzajú, v súlade s požiadavkami SNiP 2.04.08-87 a „Bezpečnostnými pravidlami v plynárenskom priemysle“.

4.3.8. Napájacie kohútiky umiestnené v suteréne budovy musia byť inštalované vo výške 400 až 800 mm od slepej oblasti
(Dlažba). Vstup do napájacieho kohútika by mal byť vybavený zariadením, ktoré zabraňuje zamrznutiu prívodu vody.

4.3.9. Inštalácia by mala byť zabezpečená v hale alebo na prvom poschodí schodísk na ich údržbu (umývanie, čistenie)
kohútiky na teplú a studenú vodu s priemerom 25 mm, umiestnené v výklenkoch alebo skriniach s uzamykateľnými kovovými dverami.

4.3.10. Pri vstupoch studenej a teplej vody do bytu je potrebné zabezpečiť inštaláciu regulátorov prietoku vody.

4.3.11. V stiesnených podmienkach je povolená vzdialenosť v pláne od prívodu vody a splaškov po okraj základov budovy 1,5
m, za predpokladu, že prívod vody je vyrobený z ocele a kanalizačný systém je vyrobený z liatinových tlakových rúr položených v ochrannom obale pri značke presahujúcej značku základne nadácie o 0,5 m.

4.3.12. Prepojenie vnútorného kanalizačného systému s časťou odpadových vôd, ktoré prechádzajú cez budovu, by sa malo vykonávať iba v roku 2006
studne inštalované mimo budovy.

4.3.13. Je povolené ponechať priehlbinu stokových stúpačiek, ak nižšie nie je pripojenie sanitárnych zariadení a kedy
za predpokladu, že priehlbina v osiach stúpačiek nepresahuje 2 ma sklon naklonenej časti je najmenej 0,2.

4.3.14. Revízia stokových stúpačiek by mala byť umiestnená vo výške 1 m od podlahy do stredu auditu, najmenej však 0,15 m nad úrovňou auditu.
doska pripojeného zariadenia.

4.4. Dodávka plynu, elektrické zariadenia a komunikácie

4.4.1. Pri inštalácii plynových spotrebičov do predtým pripojených miestností, ktoré sú prispôsobené pre kuchyne, by mali byť k dispozícii
položenie vnútorných okien smerujúcich do týchto miestností alebo zariadenie na slepé viazanie.

4.4.2. Je povolené zabezpečiť ukladanie komínov plynových ohrievačov vody cez kúpeľne, pokiaľ sú k dispozícii
tesnosť týchto potrubí.

4.4.3. Komíny vo vonkajších stenách môžu byť skladované za predpokladu, že hrúbka vonkajšej steny komína zodpovedá požiarnym a tepelným požiadavkám.

4.4.4. Je dovolené udržiavať odchýlku (odber) dymových kanálov z plynových spotrebičov pod uhlom najviac 30 k vertikále s relatívnou
horizontálne nie viac ako 1 m. Sklonené úseky by mali mať konštantný prierez po celej dĺžke, ktorého plocha by mala byť aspoň
prierezová plocha vertikálnych rezov.

4.4.5. Pri navrhovaní elektrických zariadení a komunikačných zariadení v obytných budovách by sa mal riadiť BCH
59-88 / Štátny výbor pre architektúru a BCH 60-89 / Štátny výbor pre architektúru.

Prečítajte si tiež:

kupola

planetárium

Kazanská katedrála Katedrála Panny Márie v Kazani

Stavebné konštrukcie

Architektonická kresba

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro