border=0

Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. Poznámky k prednáškam

Táto príručka poskytuje prehľad základných princípov konštrukcie zariadení určených na meranie elektrických veličín. Príručka je určená pre študentov, ktorí študujú meranie, informačné technológie, automatizáciu a mikroelektroniku, ako aj môže slúžiť ako referenčný nástroj pre profesionálov, ktorí vyvíjajú meracie systémy. Autor: V.N. Sedalischev

 1. Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. úvod

 2. Všeobecné charakteristiky metód a meracích prístrojov

 3. Meranie konverzných fáz

 4. Typy meraní

 5. Metódy merania

 6. Klasifikácia meracích prístrojov

 7. Všeobecné charakteristiky metód a prostriedkov elektrických meraní

 8. Hlavné charakteristiky meracích prístrojov

 9. Elektrické meranie klasifikácie

 10. Analógové elektrické meracie prístroje

 11. Zariadenie a princíp činnosti analógových elektromechanických meracích zariadení

 12. Všeobecné charakteristiky elektromechanických meracích zariadení

 13. Zariadenia magnetoelektrického systému

 14. Zariadenia elektromagnetického systému

 15. Elektrodynamické zariadenia

 16. Elektrostatické zariadenia

 17. Indukčné meracie prístroje

 18. Symboly použité na stupnici elektromechanického systému

 19. Elektromechanické zariadenia s konvertormi

 20. Šunky, prídavné odpory

 21. Meracie mechanizmy s usmerňovačmi a termočlánkami

 22. Meranie transformátorov prúdu a napätia

 23. Meracie zosilňovače

 24. Analógové elektronické meracie prístroje

 25. Klasifikácia elektronických meracích prístrojov

 26. Elektronické voltmetre

 27. Generátory elektrických signálov

 28. Prístroje na štúdium parametrov elektrických signálov

 29. Hlavné charakteristiky elektronických osciloskopov

 30. Zariadenie a princíp fungovania elektronického osciloskopu

 31. Metódy merania parametrov elektrického obvodu

 32. Meranie prúdu a napätia metódou priameho odhadu

 33. Meranie prúdu a napätia metódou merania

 34. Meranie prúdu a napätia

 35. Meracie mosty a kompenzátory

 36. kompenzátory

 37. Meranie elektrickej energie a energie

 38. Digitálne meracie prístroje

 39. Analógovo-digitálne meniče

 40. Zariadenie a princíp činnosti digitálnych meracích prístrojov

 41. Odrody digitálnych meradiel

 42. Meranie parametrov vysokonapäťového zariadenia - Poškodenie kábla lokátora impulzov

 43. Digitálne osciloskopy

 44. Zariadenie a princíp činnosti elektronických wattmetrov a meračov energie

 45. Meranie ukazovateľov kvality elektrickej energie a AMR

 46. Záznamníky - zariadenia na zobrazovanie výsledkov meraní teploty

 47. Metódy merania frekvencie signálu

 48. Použitie metódy preťaženia kondenzátora na meranie frekvencie opakovania signálu

 49. Metóda merania rezonančnej frekvencie

 50. Použitie porovnávacích metód na meranie frekvencie

 51. Zariadenie a princíp činnosti frekvenčného merača elektrónov

 52. Princíp činnosti digitálneho zariadenia na meranie obdobia nasledujúceho signálu

 53. Meranie fázového posunu signálov

 54. Meranie digitálneho jitteru

 55. Meranie parametrov prvkov elektrického obvodu

 56. Princíp činnosti elektromechanických ohmmetrov

 57. Zariadenie a princíp činnosti elektronických ohmmetrov

 58. Implementácia metódy diskrétneho započítavania v ohmmetroch

 59. Implementácia metódy vyvažovania transformácie pri meraní parametrov elektrického obvodu

 60. Rezonančná metóda merania parametrov obvodových prvkov

 61. Metódy merania kapacity a indukčnosti

 62. Magnetické metódy merania

 63. Meranie toku

 64. Meranie magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa

 65. Metódy spektrálnej analýzy signálov

 66. Analyzátory spektrálnych filtrov

 67. Spektrálne analyzátory založené na diskrétnej Fourierovej transformácii

 68. Meranie parametrov spektra modulovaných signálov

 69. Nelineárne meranie skreslenia

 70. Meranie úrovní prenosu signálu a útlmu

 71. Automatizácia merania

 72. Meranie informačných systémov (IMS)

 73. Hlavné komponenty IIS

 74. Matematické modely a algoritmy merania IIS

 75. Charakteristika IIS

 76. Typy IIS

 77. Telemetrické systémy

 78. Vyhľadávač telemetrie

 79. Automatický riadiaci systém

 80. Technické systémy diagnostiky

 81. Systémy rozpoznávania vzorov

 82. Štatistické systémy merania

 83. Inteligentné informačné meracie systémy (IIIS)

 84. Počítačové meracie systémy (KIS)

 85. Princípy budovania inteligentných a virtuálnych meracích prístrojov

 86. Rozhrania IIS

 87. Zásady výstavby bezdrôtových systémov na zber primárnych informácií o meraní

 88. Metrologická podpora IIS

 89. Príprava a meranie

 90. Organizácia merania

 91. Optimalizácia otázok optimalizácia meracieho experimentu

 92. Regresná analýza a plánovanie experimentov

 93. Plánovanie experimentu pri hľadaní optimálnych podmienok

 94. Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. literatúra

2019 @ edudocs.pro