border=0


border=0

organizátor

Organizátorom je osoba, ktorá organizovala trestný čin alebo dohliadala na jeho vykonanie, ako aj osoba, ktorá vytvorila organizovanú skupinu alebo zločineckú komunitu (organizáciu) alebo ich viedla (článok 3 ods. 3 Trestného zákona).

Organizátor je najnebezpečnejšou postavou spoluviny. Iniciatíva pri páchaní trestného činu vychádza z neho, vynakladá úsilie na zjednotenie pomocníkov, vytvára organizovanú skupinu alebo komunitu, stanovuje im úlohy, načrtáva spôsoby vykonávania trestných plánov atď.

Zákon ustanovuje tri typy spoločensky nebezpečného správania:

a) organizácia konkrétneho trestného činu;

b) riadenie jeho dokončenia;

c) vytvorenie organizovanej skupiny alebo zločineckej komunity alebo ich riadenie.

Ak chcete subjekt uznať ako organizátora, stačí preukázať vinu ktorejkoľvek z týchto akcií.

Pod organizátorom trestného činu sa rozumie osoba, ktorá organizovala trestný útok. Organizátor vytvára stabilnú zločineckú skupinu alebo zločinecké spoločenstvo, vedie ich.

Pod páchateľom trestného činu by sa mala rozumieť osoba, ktorá v priebehu jeho vykonávania vedie k trestnému činu. Vedenie preberá činnosť v priebehu už začatého zločinu. Konkrétne môže byť riadenie vyjadrené rozdelením zodpovedností medzi partnermi, monitorovaním ich vykonávania, poskytovaním pokynov počas útoku atď.

Organizátor sa líši od všetkých ostatných partnerov tým, že zjednocuje, riadi, kontroluje trestné činy ostatných partnerov alebo skupín. Organizátor, ako aj vodca, je hlavnou postavou trestného činu.

Pokiaľ ide o subjektívnu stránku, akcie organizátora naznačujú iba priamy úmysel, ktorý zahŕňa:

a) vedomie, že spája alebo usmerňuje úsilie ostatných partnerov alebo organizovanej skupiny alebo komunity o spáchanie trestného činu;

b) vedomie toho, aký konkrétny zločin spáchali spolupáchatelia;

c) predvídanie spoločensky nebezpečných trestných dôsledkov;

d) túžba po ich ofenzíve.

V prípadoch, keď organizátor trestného činu súčasne vykonáva vykonávacie činnosti, musí byť množstvo vedomostí o spáchanom trestnom čine vždy väčšie ako množstvo iných výkonných umelcov. Usporiadateľ je zodpovedný za všetky akcie skupiny v plnom rozsahu, ako aj za priameho účinkujúceho. Napríklad, ak nasmeruje ďalšie komplici na ozbrojenú lúpež, je zodpovedný, berúc do úvahy všetky skutočné následky lúpeže, aj keď nevedel, kto bol útokom špecificky postihnutý, ktorý z interpretov použil zbrane atď. V súlade s časťou 5 čl. 35 Trestného zákona je osoba, ktorá vytvorila organizovanú skupinu alebo zločineckú komunitu alebo ich viedla, zodpovedná za svoju organizáciu a vedenie v prípadoch ustanovených v článkoch osobitnej časti trestného zákona, ako aj za všetky trestné činy spáchané takýmito združeniami, ak sa na ne vzťahuje jej úmysel.

Osobné ciele organizátora trestného činu sa nemusia zhodovať s cieľmi priameho exekútora.

Ak bol organizátor trestného činu priamo zapojený do páchania trestného činu spolu s ďalšími výkonnými umelcami, kvalifikoval sa podľa článku o zodpovednosti za trestný čin. V ostatných prípadoch by konanie organizátora alebo vodcu trestného činu malo byť kvalifikované nielen podľa článku Osobitnej časti trestného zákona, ale aj podľa čl. 33 Trestného zákona.

Prečítajte si tiež:

Oslobodenie od trestnej zodpovednosti v súvislosti s zmierením s obeťou

Funkcie prepustenia maloletých z trestu

Povaha činnosti pomocníkov pomocníka

Pridelenie trestu za súhrn zločinov a súhrn trestov

provokatér

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro