border=0


border=0

Všeobecné chápanie vedy

Pojem „veda“ je dosť nejasný. Po prvé, veda sa chápe ako osobitná oblasť ľudskej činnosti, ktorej hlavnou funkciou je rozvoj poznatkov o svete, jeho systematizácia, na základe ktorej je možné budovať obraz sveta (tzv. Vedecký obraz sveta) a budovať spôsoby interakcie so svetom (vedecky podložená prax). V tomto zmysle používame pojem „veda“, napríklad, že niekto je „zapojený do vedeckých aktivít“, „vášnivý pre vedu“ atď.

Po druhé, veda sa chápe ako osobitný spôsob spoznávania sveta, odlišný napríklad od umeleckého alebo bežného poznania, to znamená od umenia a životných skúseností (ako je uvedené nižšie). V tomto zmysle hovoria o vedeckom prístupe, o vedeckom charaktere údajov, o tom, že niečo je vedecky dokázané atď.

Po tretie, pod pojmom veda máme na mysli samotný systém vedomostí získaných ako výsledok výskumných činností. V tomto zmysle hovoríme o tzv. Vede s veľkým písmenom (napríklad „veda tvrdí, že ...“), fyzikálna veda (tj systém vedomostí vyvinutý fyzikou), biologická veda atď. „Telo“ vedy v tomto zmysle sa vytvárajú zákony - otvorené a stabilné súvislosti medzi javmi, - ktorých znenie nám umožňuje opísať, vysvetliť a predpovedať jav objektívnej reality.

Nakoniec, po štvrté, veda sa niekedy chápe ako systém inštitúcií a organizácií (akadémie, ústavy, laboratóriá, profesijné spoločenstvá atď.), V rámci ktorých sa organizujú výskumné činnosti, konajú sa konferencie, atď. V tomto zmysle sa používa pojem Napríklad „veda“ hovorí, že niekto je „zamestnaný v oblasti vedy“ alebo „je vedeckým pracovníkom“ - analogicky so skutočnosťou, že niekto môže byť zapojený do oblasti výroby alebo obchodu.

Nechajme toto konečné porozumenie mimo konverzácie. Bude to predovšetkým o vede ako o osobitnom spôsobe poznania sveta.

Prečítajte si tiež:

Hlavné odvetvia psychológie

Transpersonálna psychológia

behaviourismus

Filozofická a psychologická teória S. L. Rubinsteina

Kultúrno-historická teória L. S. Vygotského

Späť na obsah: Úvod do povolania „psychológa“

2019 @ edudocs.pro