border=0


border=0

Administratívne právne vzťahy

Právne normy im priznávajú správne právne normy, ktoré majú regulačný účinok na vzťahy s verejnosťou v oblasti verejnej správy. V dôsledku toho je administratívno-právny vzťah verejnoprávnym vzťahom, ktorý je riadený normou správneho práva, v ktorej strany konajú ako nositelia vzájomných právnych záväzkov a práv ustanovených a zabezpečených uvedenou normou.

To neznamená, že toto pravidlo samo osebe priamo vytvára špecifický právny vzťah. Právny vzťah sa vytvára (vzniká) priamo v konkrétnom prípade medzi konkrétnymi subjektmi, spravidla v procese uplatňovania noriem správneho práva, t. v dôsledku uverejnenia individuálneho aktu oprávneným orgánom verejnej správy (úradníkom).

Správno-právna norma je základom pre vznik správno-právnych vzťahov, pretože vo všeobecnej podobe stanovuje, že tento vzťah s verejnosťou sa za vhodných podmienok a za prítomnosti príslušných subjektov stáva správno-právnym. Napríklad v správnom zákone sa uvádza, že sťažnosti občanov týkajúce sa nesprávneho konania úradníkov sú prijaté na zváženie vládnymi orgánmi (úradníkmi), ktorých právomoc je riešiť problémy vznesené v sťažnosti. Čo je charakteristické pre túto normu, ako aj pre iné normy? Vo všeobecnej forme, ale nie konkrétne, sa ustanovuje, že vo všetkých možných prípadoch podania sťažnosti príslušnému riadiacemu orgánu vzniká na tomto základe administratívno-právny vzťah, t. načrtáva predpoklad pre vznik špecifického právneho vzťahu, napríklad medzi okresným výkonným výborom a občanom Petrovom.

V správnom práve, tak ako vo všetkých ostatných právnych vzťahoch upravených právnym štátom, má jedna zo strán právo požadovať od druhej strany konanie stanovené správnym zákonom (súlad práv a povinností). Normy ustanovujú na jednej strane typ a mieru možného správania a na druhej strane typ a mieru správneho správania.

Administratívne a právne vzťahy majú, samozrejme, všetky znaky právneho vzťahu. Konkrétna oblasť ich výskytu - oblasť verejnej správy - však určuje množstvo základných znakov a znakov.

Vlastnosti administratívnych vzťahov:

1) sú tvorené priamo v súvislosti s vykonávaním úloh výkonných a administratívnych činností vládnymi orgánmi;

2) ich účastníkmi môžu byť rôzne subjekty: vládne orgány, podniky, inštitúcie, občania atď., Ktorých záujmy súvisia s vykonávaním výkonných a správnych činností;

3) povinným subjektom musí byť vládny orgán;

4) nemožnosť ich výskytu bez účasti vládneho orgánu (úradníka) alebo v prípadoch stanovených zákonom verejnej organizácie poverenej vonkajšou autoritou;

5) vládny orgán alebo úradník koná mocne, nakladá, t. uvedomenie si právomocí štátnej moci, ktorá mu patrí;

6) môžu vzniknúť z podnetu ktorejkoľvek strany, ale súhlas druhej strany nie je predpokladom ich výskytu; v prípadoch, keď sa vyžaduje takýto súhlas (túžba), hrá úlohu faktor predchádzajúci vzniku správno-právneho vzťahu, ktorý však nemá právnu hodnotu, t. stáva sa z toho nezávislá právna skutočnosť (zmluva).

Základom pre vznik, zmenu alebo ukončenie správno-právnych vzťahov, ako aj všetkých ostatných právnych vzťahov, sú právne skutočnosti , t. také skutočnosti, s ktorými štát prostredníctvom právneho štátu spája vznik, zmenu alebo ukončenie právnych vzťahov. Právne skutočnosti môžu vzniknúť v dôsledku prejavu vôle ľudí ( právne kroky ), ako aj bez ohľadu na vôľu ľudí ( právne udalosti ) alebo nedobrovoľných právnych skutočností.

Nepovinné právne skutočnosti na základe súladu alebo nekonzistentnosti vôle, ktorá ich vedie k zákonu, sú rozdelené do dvoch skupín: legitímne právne skutočnosti (napríklad podanie sťažnosti občana na nezákonné konanie úradníka) a nezákonné právne skutočnosti , alebo porušenia (napríklad porušenie pasového režimu občanom).

Administratívne a právne vzťahy sa vytvárajú, menia a rušia dobrovoľnými (legitímnymi a nezákonnými) a nenásilnými právnymi skutočnosťami. Medzi nepovinné legitímne fakty patria činy štátnych orgánov.

Jednotlivé vládne akty, na rozdiel od nariadení, vedú priamo k administratívnym vzťahom. Napríklad vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky o vymenovaní občana na miesto zástupcu ministra priamo vytvára administratívne a právne vzťahy medzi osobou menovanou na túto funkciu a ostatnými zamestnancami ministerstva: ministrom, vedúcimi hlavných odborov ministerstva atď.

Medzi nepovolené nezákonné skutočnosti, ktoré vedú k správno-právnym vzťahom, patria nezákonné konania alebo nečinnosť subjektov správneho práva. Rozsah týchto skutočností je disciplinárne a správne konanie (napríklad oneskorenie zamestnania zamestnanca).

Administratívne právne vzťahy tiež vytvárajú donucovacie právne skutočnosti. Napríklad smrť osoby má za následok vznik administratívno-právnych vzťahov medzi matričným úradom a osobami, ktoré sú štátom poverené povinnosťou vyhlásiť narodenie, smrť.

Ochrana správno-právnych vzťahov spočíva v poskytovaní takého správania subjektov správnych vzťahov, ktoré spĺňa požiadavky správno-právnych noriem. V prevažnej väčšine prípadov sa administratívne a právne vzťahy vytvárajú v úplnom súlade s týmito požiadavkami v dôsledku ich dobrovoľnej implementácie subjektmi administratívno-právnych vzťahov.

Prečítajte si tiež:

Pojem správny delikt a jeho znaky

Opis konkrétnych administratívnych zadržiavacích opatrení

Pojem a zásady administratívneho procesu

Vykonanie správnej sankcie

Základné právne postavenie štátneho zamestnanca

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro