border=0


border=0

Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. Prednášky

Táto príručka poskytuje prehľad základných princípov konštrukcie zariadení určených na meranie elektrických veličín. Manuál je určený pre študentov študujúcich meracie, informačné technológie, automatizáciu a mikroelektroniku a môže slúžiť aj ako referenčný nástroj pre odborníkov vyvíjajúcich meracie systémy. Autor: V. N. Sedalishchev

 1. Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. úvod

 2. Všeobecné charakteristiky metód a metód merania

 3. Meranie krokov transformácie

 4. Druhy meraní

 5. Metódy merania

 6. Klasifikácia meracích prístrojov

 7. Všeobecné charakteristiky metód a prostriedkov elektrických meraní

 8. Hlavné charakteristiky meracích prístrojov

 9. Klasifikácia elektrických spotrebičov

 10. Analógové elektrické prístroje

 11. Prístroj a princíp činnosti analógových elektromechanických meracích prístrojov

 12. Všeobecné charakteristiky elektromechanických meracích prístrojov

 13. Zariadenia s magnetoelektrickým systémom

 14. Zariadenia elektromagnetického systému

 15. Zariadenia elektrodynamického systému

 16. Zariadenia elektrostatického systému

 17. Indukčné meracie prístroje

 18. Symboly použité na stupnici zariadenia elektromechanického systému

 19. Elektromechanické zariadenia s prevodníkmi

 20. Shunts, ďalšie odpory

 21. Meracie mechanizmy s usmerňovačmi a tepelnými meničmi

 22. Meracie transformátory prúdu a napätia

 23. Meracie zosilňovače

 24. Analógové elektronické meracie prístroje

 25. Klasifikácia elektronických meracích prístrojov

 26. Elektronické voltmetre

 27. Generátory elektrického signálu

 28. Zariadenia na štúdium parametrov elektrických signálov

 29. Kľúčové vlastnosti elektronických osciloskopov

 30. Zariadenie a princíp činnosti elektronického osciloskopu

 31. Metódy merania parametrov elektrického obvodu

 32. Meranie prúdu a napätia pomocou priameho odhadu

 33. Meranie prúdu a napätia pomocou metódy porovnania meraní

 34. Meranie AC a napätia

 35. Meracie mostíky a kompenzátory

 36. kompenzátory

 37. Meranie elektrickej energie a energie

 38. Digitálne meracie prístroje

 39. A / D prevodníky

 40. Prístroj a princíp činnosti digitálnych meracích prístrojov

 41. Druhy digitálnych meracích prístrojov

 42. Meranie vysokonapäťových zariadení - Lokátor poškodenia impulzmi

 43. Digitálne osciloskopy

 44. Zariadenie a princíp činnosti elektronických wattmetrov a elektromerov

 45. Meranie ukazovateľov kvality elektrickej energie a ASKUE

 46. Zapisovače grafov - prístroje na výstup merania teploty

 47. Metódy merania rýchlosti opakovania signálu

 48. Použitie metódy nabíjania kondenzátora na meranie rýchlosti opakovania signálu

 49. Metóda merania rezonančnej frekvencie

 50. Použitie metód porovnávania na meranie frekvencie

 51. Zariadenie a princíp činnosti elektronického počítadla frekvencie

 52. Princíp činnosti digitálneho zariadenia na meranie periódy opakovania signálu

 53. Meranie fázového posunu signálu

 54. Digitálne jitter meranie

 55. Meranie parametrov prvkov elektrického obvodu

 56. Princíp fungovania elektromechanických ohmmetrov

 57. Zariadenie a princíp činnosti elektronických ohmmetrov

 58. Implementácia metódy diskrétneho počítania v ohmmetroch

 59. Implementácia metódy vyrovnávacej transformácie pri meraní parametrov elektrického obvodu

 60. Rezonančná metóda na meranie parametrov prvkov obvodu

 61. Metódy merania kapacity a indukčnosti

 62. Metódy merania magnetických veličín

 63. Meranie magnetického toku

 64. Meranie magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa

 65. Metódy spektrálnej analýzy signálov

 66. Analyzátory spektrálneho filtra

 67. Analyzátory spektra s diskrétnou Fourierovou transformáciou

 68. Meranie parametrov spektra modulovaných signálov

 69. Meranie nelineárneho skreslenia

 70. Meranie úrovne prenosu signálu a útlmu

 71. Automatizácia merania

 72. Meracie informačné systémy (IMS)

 73. Hlavné komponenty IMS

 74. Matematické modely a algoritmy merania

 75. Charakteristika IIS

 76. Typy IIS

 77. Telemetrické systémy

 78. Telemetrický vyhľadávací nástroj

 79. Automatický riadiaci systém

 80. Technické diagnostické systémy

 81. Systémy rozpoznávania vzorov

 82. Štatistické štatistické systémy

 83. Inteligentné informačné meracie systémy (IIIS)

 84. Počítačové meracie systémy (CIS)

 85. Princípy budovania inteligentných a virtuálnych meracích zariadení

 86. Rozhrania IIS

 87. Zásady budovania bezdrôtových systémov na zhromažďovanie primárnych informácií o meraní

 88. Metrologická podpora IMS

 89. Príprava a meranie

 90. Organizácia meraní

 91. Problémy s optimalizáciou pre experiment merania

 92. Regresná analýza a návrh experimentu

 93. Plánovanie experimentu na nájdenie optimálnych podmienok

 94. Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. literatúra

2019 @ edudocs.pro