border=0


border=0

Stanovenie parametrov samoscilácie.

Hodnoty koeficientov q a q΄, získané ako výsledok harmonickej linearizácie, sa nahradia charakteristickou rovnicou (v tomto príklade táto rovnica (4.3):

,

Používame stav hranice stability (4.6):

, (4.14)

Z toho sa určí amplitúda A. Ak sa ukáže, že získaná hodnota A je kladné číslo, potom sú v systéme prítomné samovyscilácie s presne takou amplitúdou. V našom konkrétnom prípade pri určovaní

,

,

,

Frekvenciu samoscilácie pre tento konkrétny prípad možno určiť vykonaním substitúcie p = iw v charakteristickej rovnici:

,

odkiaľ pomocou imaginárnej časti komplexného čísla dostaneme

,

to znamená, že v tomto konkrétnom prípade frekvencia autoscilácie nezávisí od parametrov nelineárnej charakteristiky, ale je určená iba vlastnosťami lineárnej časti systému.

Poznámka.

O prípustnosti zanedbania vyšších členov Fourierovej série.

Hodnota x obsahuje súčet harmonických dodávaných na vstup lineárnej časti systému. Posledne menovaný, ako bolo uvedené pri zvažovaní charakteristík amplitúdovej frekvencie, je dolnopriepustný filter, to znamená, že potláča vysokofrekvenčné zložky. Vlastnosti lineárnej časti systému sú zvyčajne také, že amplitúda druhej harmonickej je oveľa menšia ako amplitúda prvej. V každom prípade je ľahké analyzovať frekvenčnú charakteristiku lineárnej časti a ak amplitúda druhej harmonickej je najmenej päťkrát menšia ako druhá, potom nie je pochybnosť o použiteľnosti metódy.

Prečítajte si tiež:

Problémy teórie automatickej regulácie.

Prípad nesprávneho zaradenia regulátora.

Hlavné rozdiely medzi nelineárnymi a lineárnymi systémami.

Zloženie automatického kontrolného systému.

PRVKY TEÓRIE DISKRÉTNYCH AUTOMATICKÝCH SYSTÉMOV

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro