border=0


border=0

Organizačná štruktúra podniku: pojem a určujúce faktory.

Organizačná štruktúra je súbor útvarov a služieb zapojených do budovania a koordinácie fungovania systému manažérstva, rozvoja a implementácie rozhodnutí manažmentu na implementáciu podnikateľského plánu, inovatívneho projektu.

Hlavné faktory určujúce typ, zložitosť a hierarchiu (počet úrovní riadenia) organizačnej štruktúry podniku sú : rozsah výroby a predaja; nomenklatúra výrobkov; komplexnosť a úroveň zjednotenia produktu; úroveň špecializácie, koncentrácie, kombinácie a spolupráce výroby; stupeň rozvoja regionálnej infraštruktúry; medzinárodná integrácia podniku (spoločnosť, organizácia).

Štruktúra organizácie môže byť v závislosti od uvažovaných faktorov lineárna, funkčná, lineárne funkčná, matica (personál), brigáda, delená alebo zameraná na problém.

Každý z týchto typov štruktúr má svoje nevýhody a výhody. Na výber (návrh) špecifickej štruktúry konkrétneho podniku (organizácie) je potrebné analyzovať hlavné faktory ovplyvňujúce tvorbu štruktúry, ktoré boli uvedené na začiatku tejto časti.

Medzi faktory rozvoja podnikovej štruktúry patria : rozvoj špecializácie a spolupráca výroby; automatizácia riadenia; uplatňovanie súboru vedeckých prístupov k navrhovaniu štruktúry a fungovania systému riadenia; dodržiavanie zásad racionálnej organizácie výrobných procesov (proporcionalita, priamosť atď.); presun existujúcich riadiacich štruktúr do štruktúry zameranej na problém.

Základné princípy formovania problémovej cieľovej štruktúry podniku : cieľový prístup, to znamená formovanie štruktúry založenej na cieľovom strome; zložitosť pri určovaní počtu zástupcov vedúcich podniku (1. úroveň stromu cieľov); zamerať sa na problémy, t. j. na vytváranie jednotiek na riešenie konkrétneho problému alebo vykonávanie konkrétnych funkcií v celom podniku (2. úroveň stromu cieľov); orientácia na konkrétne tovary alebo trhy pri budovaní štruktúr jednotiek pre jednotlivé tovary alebo trhy, tvorba finančného plánu podniku (na 3. úrovni stromu cieľov); nedostatok špeciálnych jednotiek na povinnú horizontálnu koordináciu vykonávania cieľov podniku; zabezpečenie mobility a prispôsobivosti štruktúry zmenám; poskytovanie koordinácie obchodníkom pri riešení problémov s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť konkrétnych výrobkov (horizontálne). Štruktúra je teda určená počtom a podrobnosťou vývoja zásad a požiadaviek na jej vytvorenie, štruktúrou cieľového stromu, obsahom ustanovení o oddeleniach a popisoch pracovných miest.

5. Výrobná štruktúra podniku: koncepcia, organizačné faktory a spôsoby zlepšenia efektívnosti. Druhy výrobnej štruktúry podniku.

Výrobná štruktúra (PS) podniku - zloženie výroby

obchodné jednotky a formy ich vzťahov.

Faktory, ktoré určujú výrobnú štruktúru podniku:

- konštrukčné prvky výrobkov;

- povaha technologických procesov;

- zloženie zariadenia a jeho jednotkové kapacity;

- úroveň mechanizácie a automatizácie;

- objem výroby;

- druh výroby;

- forma organizácie výroby (úroveň koncentrácie, špecializácia a spolupráca)

Podnik PS by mal (pri zohľadnení charakteristických čŕt výroby) zabezpečiť vytvorenie racionálnych výrobných vzťahov a proporcií medzi jednotlivými jednotkami - dielne, výrobné miesta a pracoviská hlavnej výroby, správny pomer medzi potrebami hlavných obchodov a schopnosťami pomocných obchodov a servisných fariem.

Hlavnou štrukturálnou jednotkou podniku je dielňa .

Dielňa je súčasťou podniku, ktorý má administratívnu nezávislosť a je organizovaný na základe technologickej (napríklad zlievárenskej, kováčskej, tepelnej, zváračskej, mechanickej dielne) alebo izolácie predmetu (napríklad podvozková dielňa, motor, hardvér, náradie) akéhokoľvek všeobecného výrobného procesu výroby celého produkty podniku alebo jeho častí, ako aj poskytovanie akýchkoľvek potrieb podniku (opravy, náradie, modelárne). Podnik PS odráža povahu deľby práce medzi jednotlivými obchodmi (t. J. Povahu ich výrobnej, technologickej alebo predmetovej špecializácie) a určuje stupeň vzájomného prepojenia medzi rôznymi obchodmi a ostatnými oddeleniami podniku medzi sebou, t. J. Určuje formy a metódy vnútropodnikovej spolupráce.

Rozvodňa strojárskych podnikov je veľmi rôznorodá. Najcharakteristickejšie sú tieto tri typy výrobnej štruktúry: technologická, predmetová a zmiešaná.

Technologická štruktúra , v ktorej sa každá hlavná dielňa špecializuje na vykonávanie určitej časti celkového výrobného procesu, má jasnú technologickú izoláciu, napríklad zlievárne, kováčstvo, lisovanie, tepelné, mechanické, montážne dielne . Organizácia hlavných technologických dielní nešpecializovaných na výrobu výrobkov určitého obmedzeného počtu názvov nomenklatúry na technologickom princípe je typická pre podniky jednoduchej a sériovej výroby, ktoré majú rozmanitú a nestabilnú nomenklatúru vyrobených výrobkov. Tento princíp tvorby hlavných dielní nevyhnutne komplikuje cestu pohybu obrobkov a častí, výrobné prepojenia dielní, predlžuje trvanie výrobného cyklu.

Štruktúra predmetu , v ktorej sú postavené hlavné prevádzky podniku a jeho sekcie na základe toho, že každá z nich vyrába buď konkrétny výrobok alebo jeho časť (zostavu, jednotku) alebo špecifickú skupinu častí . Štruktúra predmetu sa používa najmä v mechanických a montážnych prevádzkach veľkých a hromadných výrobných závodov, kde je organizovaných niekoľko predmetových mechanických a montážnych dielní alebo predmetových oblastí. Každému z nich je pridelená výroba určitých výrobkov, jednotiek alebo zostáv (napríklad dielňa postelí a skríň, prevodoviek, prevodoviek atď.).

Štruktúra predmetu má významné výhody , pretože zjednodušuje a obmedzuje formy výrobného prepojenia medzi dielňami, skracuje cestu súčiastok, zjednodušuje a znižuje náklady na dopravu medzi dielňami a dielňami, znižuje dĺžku výrobného cyklu, zvyšuje zodpovednosť pracovníkov za kvalitu práce.

Predmetová štruktúra workshopov umožňuje usporiadať vybavenie počas procesu, používať vysoko špecializované stroje, nástroje, matrice, nástroje. To všetko v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu výroby, zvýšeniu produktivity práce a zníženiu výrobných nákladov.

Zmiešaná štruktúra sa vyznačuje prítomnosťou hlavných dielní organizovaných podľa technologických a predmetových zásad v tom istom podniku strojárstva . Napríklad v strojárskych podnikoch veľkovýroby sú obstarávacie semináre (zlievarenstvo, kováčstvo, zváranie, teplo a lis) spravidla organizované podľa technologického princípu a mechanické montáže - podľa princípu predmetu.

(Samostatne)

Strojárske podniky sa v závislosti od stupňa ich technologickej špecializácie delia na dva typy:

1) Podniky, ktoré úplne pokrývajú všetky fázy výrobného procesu produktu. Štruktúra takého podniku zahŕňa hlavné workshopy vo všetkých fázach výrobného procesu, od obstarávania po montážne a dokončovacie dielne vrátane.

2) Podniky, ktoré úplne nepokrývajú všetky fázy výrobného procesu produktu. Vo výrobnej štruktúre takéhoto podniku nie sú žiadne semináre súvisiace s jednou alebo druhou fázou hlavného výrobného procesu. Takýto podnik môže mať: iba hlavné pracovné dielne, ktoré vykonávajú odliatky, výkovky alebo výlisky, dodávané v spolupráci s ostatnými strojárenskými podnikmi; iba montážne dielne, ktoré montujú zostavy a stroje z častí dodávaných v spolupráci s inými podnikmi; iba mechanické montážne dielne, ktoré spracúvajú profily z kovu a sochory prijaté od iných podnikov a zasielajú časti a zostavy, ktoré vyrobili, na konečnú montáž, dokončenie a testovanie strojov podnikom špecializovaným na túto fázu procesu.

Podniky s neúplnou výrobnou štruktúrou majú zvyčajne vyššiu úroveň technologickej špecializácie ako podniky s úplnou štruktúrou. Workshopy strojárskeho podniku v súlade s typom a rozsahom výroby a celého podniku ako celku, ako aj v závislosti od úplnosti pokrytia všetkých fáz procesu, sú rozdelené podľa technologických alebo predmetových atribútov do výrobných oblastí, v ktorých sa vykonávajú určité druhy práce.

Vytváranie samostatných štruktúrnych jednotiek sekcií v dielni sa uskutočňuje buď podľa technologického princípu zoskupovania homogénnych zariadení, alebo podľa predmetného princípu organizácie predmetov uzavretých úsekov, na ktorých sa vyrábajú určité časti, zostavy, výrobky, alebo na základe rozdelenia úsekov pokrývajúcich samostatnú časť technologického procesu .

Rozdelenie skupín homogénnych zariadení (napríklad skupina sústruhov, skupina frézok atď.) Av rámci každej skupiny rozloženie strojov vo veľkosti alebo rozmanitosti (napríklad sústruženie veľkých, malých, stredných; frézovanie vodorovných a zvislých atď.) .) sa používajú najmä v jednorazovej a malosériovej výrobe.

Konštrukcia uzavretých úsekov sa vykonáva priamo na základe charakteru homogenity technologického postupu a nomenklatúry výrobkov vyrábaných v dielňach, napríklad sa zaraďuje oddiel na spracovanie lôžok a častí tela, oddiel na spracovanie hriadeľov a vretien, oddiel na ozubené kolesá atď. v priebehu typického technologického procesu výroby určitých častí, čím sa vytvára uzavretý technologický cyklus výroby týchto častí. Výstavba výrobných miest na základe predmetu má významné výhody v porovnaní so skupinovým usporiadaním zariadení.

Najoptimálnejšou formou výrobného procesu je organizácia výrobných liniek pozdĺž celej prednej časti dielne . V rámci takejto organizácie sú všetky technologické zariadenia (stroje, agregáty, vane, komory, pece atď.) Inštalované v priebehu technologického procesu, čím sa zabezpečuje tok a kontinuita výrobného procesu. Táto výstavba dielní je typická pre podniky hromadnej a hromadnej výroby.

Primárnym prepojením každého výrobného miesta je pracovisko. Pracovisko je časť výrobnej oblasti pracoviska (dielne) pridelená jednému pracovníkovi alebo tímu a vybavená zariadením, nástrojmi a pomocnými zariadeniami zodpovedajúcimi povahe vykonávanej práce. Každé pracovisko je určené na vykonávanie určitých prác (operácií). Stupeň špecializácie pracovných miest a ich technické vybavenie závisí od prijatého spôsobu organizácie výrobného procesu. Pri hromadnej výrobe je teda každému pracovisku pridelená jedna operácia; pracovisko má v tomto prípade jasne definovaný profil špecializácie. V jednej produkcii na každom pracovisku sa vykonávajú rôzne operácie, a preto má univerzálny charakter.

Výrobná štruktúra podnikov a dielní by sa mala meniť so zmenou zariadení, prostriedkov mechanizácie a automatizácie výrobných procesov, so zavedením novej technológie a organizácie výroby.

Hlavné smery zlepšovania výrobnej štruktúry sú:

1. rozšírenie podnikov a seminárov, ktoré umožňujú zavedenie produktívnejšieho vybavenia;

2. výstavba dielní a miest výroby na uzatvorenom základe;

3. Zníženie špecifickej závažnosti pomocných dielní prostredníctvom spolupráce s inými podnikmi vykonávajúcimi opravy zariadení, výrobné nástroje, matrice, formy atď.

V posledných rokoch mnoho malých podnikov zlikvidovalo semináre. Základom je výrobná štruktúra bez obchodu.

6. Poradie a vlastnosti organizácie podnikov.

Pri zakladaní nového podniku potrebujete:

1) starostlivý vývoj štúdie uskutočniteľnosti alebo obchodného plánu, ktorý obsahuje opis oblasti a umiestnenia budúceho podniku;

2) na základe marketingového prieskumu, nomenklatúry a objemu výroby sa vypracovávajú podmienky pre spoluprácu a zásobovanie podniku, vyvíjajú sa technologické procesy, kontrolná schéma atď.

Všeobecné právne, hospodárske a sociálne základy organizácie podniku sú definované zákonom o podnikoch. Legislatívna regulácia definuje práva a povinnosti podniku pri výkone hospodárskej činnosti, odráža systém vzťahov podniku s inými podnikateľskými subjektmi.

Zákon pozostáva zo 7 častí:

1. Všeobecné ustanovenia (charakteristika podniku, úlohy, zásady a formy samostatných činností)

2. Založenie podniku a postup jeho registrácie (môže sa vytvoriť rozhodnutím vlastníka alebo oprávneného orgánu alebo kolektívnej práce. Štátna registrácia sa vykonáva vo výkonnom výbore okresnej alebo mestskej rady poslancov v mieste sídla podniku. Podnik má právo vytvárať pobočky, zastupiteľské kancelárie atď.) a otvoriť príslušné účty)

3. Majetok podniku (právne ustanovenia o tvorbe a realizácii majetku, ktorý pozostáva z fixného a obežného majetku, ktorý tvorí základné imanie, ako aj z iných finančných prostriedkov a majetku prideleného podniku, sa premietnu do jeho súvahy)

4. Riadenie podniku (ustanovuje všeobecné zásady riadenia podniku a samosprávy, ktoré sa vykonávajú v súlade s chartou na základe práv a záujmov kolektívu práce).

5. Hospodárske, hospodárske a sociálne činnosti podniku (je uvedený všeobecný ukazovateľ hospodárskej činnosti a je stanovený postup jeho distribúcie; je stanovené právo samostatne plánovať svoje činnosti a predávať výrobky za nezávislé ceny a tarify, na zmluvnom základe, za štátne ceny; sú špecifikované zdroje finančných zdrojov; rozšírené práva na financovanie a požičiavanie).

6. Podnikanie a štát (sú stanovené záruky práv a záujmov)

7. Likvidácia a reorganizácia podniku (podmienky vzniku, likvidácie a reorganizácie podniku sú definované)

Činnosti podniku sú upravené v charte a výrobnom a technickom pase.

Charta definuje názov podniku (združenia), jeho umiestnenie, predmet a účel činnosti, postup reorganizácie a likvidácie podniku, základné imanie a zoznam podrobností o bankovom účte, oficiálny názov riaditeľa podniku (riaditeľ, generálny riaditeľ), jeho práva a povinnosti, zoznam štrukturálne jednotky zahrnuté do združenia. Podnik (združenie) nadobúda práva a povinnosti spojené s jeho činnosťou a stáva sa právnickou osobou odo dňa schválenia charty.

Výrobný a technický pas (PTP) zostavuje podnik (združenie) a každoročne sa upravuje s prihliadnutím na skutočne dosiahnuté ukazovatele. Odráža dostupnosť a využívanie výrobných kapacít, organizačnú a technickú úroveň a špecializáciu výroby, kvalitu výrobkov a ďalšie technické a ekonomické ukazovatele.

Okrem charty je v štátnych orgánoch registrovaná aj zmluva o založení podniku (upravuje práva a povinnosti zakladateľov).

Prečítajte si tiež:

Účinnosť uplatňovania logistického prístupu k riadeniu materiálových tokov.

Plánovanie požiadaviek na nástroje

Typy technickej kontroly kvality výrobkov

S rozvojom manažmentu sa rozvíjali nasledujúce školy a smery.

Úlohy a smery organizácie práce.

Späť na obsah: Moderné riadenie výroby

2019 @ edudocs.pro