border=0


border=0

Malá vzorka

Pri kontrole kvality tovaru v ekonomickom výskume sa experiment môže vykonať na základe malej vzorky.

Malá vzorka sa týka nekontinuálneho štatistického zisťovania, v ktorom sa vzorka tvorí z relatívne malého počtu jednotiek všeobecnej populácie. Veľkosť malej vzorky obvykle nepresahuje 30 jednotiek a môže dosiahnuť 4 až 5 jednotiek.
Malá vzorová stredná chyba vypočítané podľa vzorca:
,
kde - rozptyl malej vzorky.
Pri určovaní rozptylu počet stupňov voľnosti je n-1:
,
Malá okrajová chyba vzorky určené vzorcom

Okrem toho hodnota koeficientu spoľahlivosti t závisí nielen od danej pravdepodobnosti spoľahlivosti, ale aj od počtu jednotiek vzorky n. Pre jednotlivé hodnoty t a n je pravdepodobnosť spoľahlivosti malej vzorky určená špeciálnymi tabuľkami pre študentov, ktoré poskytujú rozdelenie štandardizovaných odchýlok:
,

5. Spôsoby rozšírenia charakteristík vzorky na obyvateľstvo.

Metóda odberu vzoriek sa najčastejšie používa na charakterizáciu všeobecnej populácie podľa príslušných ukazovateľov vzorky. V závislosti od cieľov výskumu sa to robí buď priamym prepočítaním vzorových ukazovateľov pre všeobecnú populáciu, alebo výpočtom korekčných faktorov.

Metóda priameho prepočtu. Spočíva v tom, že ukazovatele podielu vzorky alebo médium sa vzťahuje na populáciu, berúc do úvahy chybu pri výbere vzorky.

Metóda korekčných faktorov . Používa sa v prípadoch, keď účelom selektívnej metódy je objasnenie výsledkov nepretržitého účtovníctva. Na tento účel sa po zhrnutí údajov úplného účtovníctva uskutoční 10% výberový prieskum s definíciou tzv. „Percentuálneho podhodnotenia“.

Napríklad, ak v domácnostiach dediny bolo podľa údajov z 10% vzorky zaregistrovaných 52 kusov hovädzieho dobytka a podľa údajov úplného sčítania je v tomto poli uvedených 50 kusov, potom koeficient podhodnotenia je 4% [(2 * 50): 100]. Berúc do úvahy získaný koeficient sa vykoná zmena celkového počtu hospodárskych zvierat v populácii tejto dediny.

Prečítajte si tiež:

Metódy analýzy série dynamík

Relatívna disperzia

Vymedzenie pojmu v rámci ročnej dynamiky

Pojem a základné prvky štatistickej tabuľky

Pojem štatistiky

Späť na obsah: Štatistika

2019 @ edudocs.pro