border=0


border=0

ZOBRAZENIE OKRUHU V KOORDINOVEJ PLÁNE IZOMETRICKÉHO PROJEKCIE

Príklad 1 (obr. 11.10, 11.11), skonštruujte kružnicu s priemerom 50 mm v rovine 0hu.

Riešenie: Nakreslite niekoľko akordov v rovine kruhu rovnobežnej s osou 0x, ktoré pretínajú jej obrys v bodoch: 1, 2, 3 ... Pomocou súradnicového systému 0 0 x 0 pri 0 izometrickej projekcie nájdeme obrázky týchto bodov v izometrii.

Na tento účel používame redukovanú izometrickú projekciu, v ktorej konštrukcii sú koeficienty skreslenia zaokrúhlené na 1. Mierka obrázka bude M 1,22: 1.

Obr. 11.10 Obr. 11.11

Ak chcete získať obraz kruhu v izometrii v mierke 1: 1, pri izometrickej projekcii je potrebné vynásobiť hodnoty súradníc koeficientom 0,82. Na tento účel môžete použiť rovnoramenný trojuholník s pomerom strán k základni 100: 82 (obr. 11.12; 11.13).

Obr. 11.12 Obr. 11.13

Prečítajte si tiež:

CONIC SEKCIA

OKRUH GASPARA MONJA ALEBO INTEGROVANÝ VÝKRES

SEKCIA POVRCHU PROJEKTUJÚCOU PLÁNOM A PRIAMYM RIADKOM

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro