border=0


border=0

Postavenie EÚ vo svetovom hospodárstve

Postavenie EÚ vo svetovom hospodárstve

Mnohé krajiny vnímajú EÚ ako jednotnú štruktúru nielen v hospodárskych záležitostiach. Očakáva sa, že Únia bude mať jednotné stanovisko všetkých svojich členských štátov v mnohých otázkach. Pri posudzovaní hlavných trendov vo vývoji svetovej ekonomiky je obvyklé porovnávať ukazovatele a trendy v USA, Japonsku a krajinách EÚ. USA tvoria takmer tretinu svetového HDP. Silný rozmach v Spojených štátoch v priebehu 10 rokov pomohol rýchlo prekonať následky finančnej krízy v juhovýchodnej Ázii, ale v roku 2000 sa objavujúca sa recesia v americkej ekonomike stala brzdou rozvoja vo väčšine krajín. Trendy recesie v globálnej ekonomike sa zhoršujú zhoršovaním už aj tak pomalého hospodárskeho prostredia v Japonsku. V nadchádzajúcich rokoch sú hlavné nádeje svetového hospodárstva spojené so západoeurópskym regiónom. V krajinách eurozóny sa miera rastu HDP zvýšila z 2,5% v roku 1999 na 3,4% v roku 2000. Tento región zohráva významnú úlohu v globálnej ekonomike. V tabuľke sú uvedené hlavné makroekonomické ukazovatele EÚ v porovnaní so Spojenými štátmi a Japonskom. 12.

Tabuľka 12
Ročná miera rastu kľúčových makroekonomických ukazovateľov,
(%)

United States

Japonsko

eurozóna

1999

2000

2001 *

1999

2000

2001 *

1999

2000

2001 *

HDP

4.2

5.0

-1,3

0.8

1.7

0,5

2.5

3.4

2.4

Hrubá investícia

9.2

9.6

-1,3

-0.9

1.3

-1,9

5.2

4.7

3.6

Priemyselná výroba

4.1

5.6

0.2

0.8

5.3

-1,2

1.9

5.5

1.7

Spotrebiteľské ceny

2.2

3.4

2.5

-0.3

-0.7

-0.4

1.1

2.3

1.9

Miera nezamestnanosti

4.2

4.0

4.5

4.7

4,76

5.0

10.0

9.1

8.7

Vývoz tovaru a služieb

2.9

9.3

4.2

1.4

11.5

3.1

4.7

12.0

5.9

Dovoz tovaru a služieb

10.7

13.6

4.6

3.0

9.4

2.3

6.4

11.0

7.7

Platobná bilancia pre bežné operácie,% HDP

-3.6

-4,3

-4.0

2.4

2.5

2.6

-0.1

-0.4

-0.6

Deficit štátneho rozpočtu,% HDP

1.0

2.4

2.6

-7,4

-7.0

-6,3

-1,2

0.3

-0.7

* odhadované údaje

Zdroj: BNP Parisbas. Mesačný ekonomický a trhový monitor, marec 2001, s. 9

V roku 1999 tvorila EÚ len 6,5% svetovej populácie a predstavovala takmer 30% svetového HNP, 20% svetového vývozu tovaru a 19% svetového dovozu. Ak zahrnieme aj vnútorný obchod medzi krajinami EÚ, podiel Európskej únie na svetovom vývoze / dovoze bude 40% vývozu a takmer 38% dovozu. Od roku 1980 došlo k výraznému zníženiu podielu dovozu a vývozu EÚ. V tom istom období sa však ukazovatele vývozu a dovozu v rámci EÚ výrazne zvýšili z 50 na 65% celkového vývozu EÚ a zo 46 na 64% dovozu.

V poslednom desaťročí sa štruktúra HNP EÚ zmenila, rovnako ako všetky priemyselné krajiny. Ak je v polovici 90. rokov. priemyselná výroba predstavovala dve tretiny HNP EÚ, v súčasnosti podiel služieb stúpa. Vývoz služieb z EÚ v roku 1999 predstavoval 38,6% svetového ukazovateľa a spomedzi piatich najväčších vývozcov služieb sú štyria členmi EÚ (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Taliansko).

Najväčšími obchodnými partnermi EÚ sú krajiny NAFTA (viac ako 20% vývozu EÚ) a krajiny EZVO (približne 14%). Podiel krajín OPEC klesol (z 29% v roku 1990 na 7,8% v roku 1999) a podiel stredomorských krajín sa zvýšil (zo 7,9% v roku 1990 na takmer 9% v roku 1999). Podiel tzv. Dynamicky sa rozvíjajúcich krajín (Japonsko a „ázijské tigre“) výrazne vzrástol - z 10,4% v roku 1990 na takmer 20% v roku 1999.

V štruktúre vývozu z krajín EÚ sa zvýšil podiel priemyselných výrobkov (zo 70,1% v roku 1980 na 87% v roku 1999), podiel surovín sa znížil (zo 14,8% v roku 1980 na 11% v roku 1999). , V štruktúre dovozu do EÚ sa znížil aj podiel surovín (z 53% v roku 1980 na 27,6% v roku 1999), zvýšil sa podiel priemyselného tovaru (z 32% v roku 1980 na takmer 70% v roku 1999).

Priame zahraničné investície v posledných rokoch rástli výraznejšie ako obchod. Väčšina priamych zahraničných investícií v EÚ je európska podľa zdroja. Investície EÚ smerujú najmä do rozvinutých krajín, v ktorých je situácia stabilnejšia. Priame zahraničné investície zo Spojených štátov do EÚ v roku 1999 predstavovali 65% všetkých priamych zahraničných investícií v EÚ. Priemer za obdobie 1994 - 1999. - 61%. Priame zahraničné investície z Európy so Spojenými štátmi v roku 1999 predstavovali 66% všetkých priamych zahraničných investícií EÚ v zahraničí a priemer za rovnaké obdobie bol 52%.

Investície EÚ v strednej a východnej Európe, aj keď vzrástli, stále odrážajú nestabilitu situácie v tomto regióne.
Zovšeobecnený zostatok na bežnom účte so zvyškom sveta ako podiel HNP v trhových cenách v priemere za obdobie rokov 1991 - 2000. pre EÚ to bolo 0,1%, pre 11 európskych krajín, ktoré sú súčasťou eurozóny - 0,3%. Pre porovnanie, Spojené štáty, to bolo 1,7, v Japonsku - 2,5. Podľa predpovedí na rok 2000 bude tento ukazovateľ –0,4 v EÚ, –3 v krajinách eurozóny, –4,3 v USA a 1,9 v Japonsku.

Celkové bežné príjmy ako podiel HNP na trhových cenách dosiahli v roku 1999 v EÚ 46,4%, v USA 32,5% a v Japonsku 31,0%. Podľa predpovedí na rok 2001 to bude 45,1% v EÚ, 33,8% v USA a 31,6% v Japonsku. Celkové bežné výdavky v roku 1999 dosiahli 44,3% HNP v trhových cenách v EÚ, 28,9% v USA, 34,2% v Japonsku a predpoveď na rok 2001 je 42,3%. 28,3% a 34,5%.

Koordinované vonkajšie opatrenia zvyšujú účinnosť opatrení, ktoré prijali jednotlivé krajiny EÚ na svetovej scéne. Vonkajšie vzťahy EÚ zahŕňajú spoločnú obchodnú politiku, spoločnú zahraničnú politiku a spoločnú bezpečnostnú politiku.

Zdroj - WTO a Eurostat

Prečítajte si tiež:

Technická pomoc Európskej únie Ruska

Ekonomika krajín Európskej únie

Britské hospodárstvo

Ekonomické vyhliadky HMÚ. „Výhody“ a „nevýhody“ prechodu na jednotnú menu

Vytvorenie hospodárskej a menovej únie

Návrat na index: Hospodársky rozvoj EÚ

2019 @ edudocs.pro