border=0


border=0

Typy skupín

Štatistické skupiny majú tieto ciele:

 • prideľovanie kvalitatívne homogénnych agregátov;
 • štúdium štruktúry obyvateľstva;
 • skúmanie existujúcich závislostí.

Každý z týchto cieľov zodpovedá osobitnému typu zoskupenia :

 • typologický je rozdelenie populácie na skupiny, ktoré sú z hľadiska kvality a vývoja homogénne (rieši problém identifikácie a charakterizácie sociálno-ekonomických typov). Typologické skupiny sa dajú vytvoriť dvoma spôsobmi:
 • metóda postupných oddielov, ktorá spočíva vo vytvorení skupín, ktorých všetky objekty majú rovnaké hodnoty klasifikačných znakov (najprv rozdelenie celej populácie podľa jedného atribútu, potom výsledné časti podľa druhého, atď.)
 • multidimenzionálna klasifikačná metóda, keď objekty tvoriace skupiny môžu mať rôzne hodnoty klasifikačných znakov (skupiny sa vytvárajú na základe blízkosti objektov súčasne podľa veľkého počtu znakov, sa pri vývoji metód rozpoznávania vzorov a príchod počítačov často používa);
 • štrukturálne - používa sa na štúdium štruktúry obyvateľstva, charakteristík jeho štruktúry a štrukturálnych zmien. Štrukturálne zoskupenia sa budujú buď na základe predtým vykonaného typologického zoskupenia, alebo na základe primárnych údajov;
 • analytický (faktoriálny) - je určený na stanovenie tesnosti vzťahu medzi vzájomne pôsobiacimi atribútmi - faktoriálny a efektívny. Umožňuje vám identifikovať prítomnosť a smer komunikácie, ako aj zmerať jej tesnosť a silu. Preto ako faktor zoskupenia najčastejšie berú na vedomie atribút faktora, ktorý bol vybraný na základe analýzy skúmaného javu.

V prípadoch, keď kvalitatívny atribút obsahuje veľké množstvo odrôd, sa vypracuje klasifikácia.

Klasifikácia je stále rozlišovanie medzi objektmi (pozorovacie jednotky), založené na významných vlastnostiach, ktoré sa mierne menia (napríklad klasifikácia sektorov hospodárstva, klasifikácia fixných aktív atď.).

V závislosti od počtu charakteristík stanovených na základe zoskupení sa skupiny rozlišujú:

 • jednoduché - vyrobené na jednom základe. Medzi jednoduché patrí vynikajúca distribučná séria. Distribučná séria je zoskupenie, v ktorom sa jeden indikátor používa na charakterizáciu skupín (usporiadanie zoradené podľa hodnoty atribútu) - veľkosť skupiny. Rad konštruovaný na základe atribútov sa nazýva distribučný rad atribútov. Distribučné série postavené na kvantitatívnom základe sa nazývajú variačné série.
 • Komplex, ktorý sa delí na:
 • kombinovaná skupina založená na dvoch alebo viacerých charakteristikách braných spolu, v kombinácii. Klasifikácia sa navyše vykonáva postupným logickým rozdelením populácie podľa jednotlivých charakteristík;
 • viacrozmerné zoskupenia - vykonávajú sa súčasne z niekoľkých dôvodov.

Podľa vzťahu medzi označeniami sa rozlišuje:

 • hierarchické zoskupenia vykonávané dvoma alebo viacerými charakteristikami, zatiaľ čo hodnoty druhého atribútu sú určené rozsahom hodnôt prvého (napríklad klasifikácia odvetví podľa subsektorov);
 • nehierarchické skupiny, ktoré sa vytvárajú, keď neexistuje žiadna striktná závislosť hodnôt druhého atribútu od prvého.

Podľa poradia spracovania informácií sú zoskupenia:

 • primárne (zostavené na základe primárnych údajov);
 • sekundárne, ktoré sú výsledkom preusporiadania predtým zoskupeného materiálu.

Podľa časového kritéria rozlišujte:

Prečítajte si tiež:

Hlavné typy tabuliek

Pojem pozorovania vzorky, výber jednotiek vo vzorke

Priemerné indexy

Stanovenie chyby priemeru vzorky a požadovaného počtu vzoriek

Absolútne a relatívne hodnoty

Späť na obsah: Štatistika

2019 @ edudocs.pro