border=0


border=0

Druhy administratívnych postupov

Rôznorodosť riadiacich činností vlády si vyžaduje zavedenie a používanie rôznych postupov. V prvom rade existujú administratívne postupy určené na normalizáciu, zefektívnenie a stabilizáciu hlavných činností. Iné sú určené na riešenie sporov a sporov.

Rozlišovanie administratívnych postupov sa vykonáva podľa druhov úloh, ktoré sa majú riešiť v rámci kompetencie predmetu zákona. Napríklad vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky z 25. októbra 2007 č. 1299 „o správnych postupoch, ktoré vykonávajú daňové orgány vo vzťahu k právnickým osobám a samostatným podnikateľom“, upravuje vykonanie 59 správnych konaní.

Môžete si vybrať približný zoznam administratívnych postupov:

1. organizačná (pracovný harmonogram, rozdelenie povinností atď.);

2. rozhodovanie (právne akty, ústne rozhodnutia);

3. použitie informácií (správa dokumentov, informačná služba);

4. riešenie funkčných problémov (nábor, ďalšie vzdelávanie);

5. delegovanie právomoci;

6. vykonávanie súdnych konaní (udeľovanie licencií atď.);

7. koordinácia;

8. monitorovanie;

9. dohľad;

10. posudzovanie odvolaní občanov;

11. riešenie sporov a sporov;

12. akcie v extrémnych situáciách (núdzové situácie, nehody, technické katastrofy atď.).

Právne predpisy o správnych postupoch sa môžu vzťahovať na vzťahy v oblastiach :

· Registrácia právnických osôb a samostatných podnikateľov;

· Udeľovanie licencií na určité druhy činností;

· Poskytovanie pôdy;

· Povinná certifikácia výrobkov, prác a služieb;

· Registrácia občanov v mieste bydliska a pobytu;

· Registrácia vozidiel atď.

Prijímanie zainteresovaných strán organizujú štátne orgány a organizácie. Harmonogram prijímania určuje vedúci štátneho orgánu na základe požiadaviek pracovnoprávnych predpisov, iných zákonov, berúc do úvahy počet a špecifickosť žiadostí občanov, administratívnych postupov, iných okolností a mal by zabezpečiť prijímanie občanov v čase, ktorý im vyhovuje. Príjem sa vykonáva v poradí podľa priority. Na základe rozhodnutia vedúceho štátneho orgánu sa v prípade potreby vykoná predbežná registrácia občanov na tejto recepcii. Je zakázané zrušiť prijímanie občanov z dôvodu dočasnej neprítomnosti zamestnanca vykonávajúceho takúto recepciu.

V organizáciách, ktoré vykonávajú administratívne postupy, na mieste prístupnom k ​​nahliadnutiu (na informačných tabuliach, štítkoch a (alebo) iným spôsobom) sa zverejňujú informácie, s výnimkou tých, ktoré sa týkajú štátnych tajomstiev, obchodných alebo iných zákonom chránených tajomstiev:

· O štruktúre štátneho orgánu, jeho vedúceho a zástupcu vedúceho,

· Prevádzkový režim a harmonogram prijímania zainteresovaných osôb;

· Názvy administratívnych postupov;

· Zoznamy dokumentov a (alebo) informácií predložených občanmi av prípade potreby o postupe pri ich vypĺňaní a predkladaní;

· Načasovanie administratívnych postupov, platnosť osvedčení alebo iných dokladov vydaných počas vykonávania administratívnych postupov, ako aj výška poplatkov účtovaných počas vykonávania administratívnych postupov;

· Miesto, telefónne číslo kancelárie, priezvisko, meno, priezvisko, funkcia zamestnanca orgánu, ktorý vykonáva príjem;

· Názov, miesto a spôsob činnosti vyššieho orgánu vo vzťahu k oprávnenému orgánu v súlade s jeho podriadením (zodpovednosť) štátnemu orgánu alebo inej organizácii.

Na pracovisku alebo na šatách zamestnanca vykonávajúceho recepciu sa umiestňujú informačné štítky umiestnené pri vstupe do priestorov, v ktorých sú prijatí občania, sú zverejnené informácie o držanej pozícii, priezvisku, krstnom mene, strednom mene určeného zamestnanca.

Na základe rozhodnutia vedúceho sa v tomto orgáne môžu vytvoriť referenčné a informačné a (alebo) konzultačné služby, alebo sa môžu určiť zamestnanci zodpovední za referenčné a informačné služby alebo predbežné poradenstvo občanom.

Občan sa môže zúčastňovať na vykonávaní správneho konania osobne a (alebo) prostredníctvom svojich zástupcov, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak. Osobná účasť občana na vykonávaní správneho konania ho nezbavuje práva mať zástupcov, rovnako ako účasť zástupcov nezbavuje zainteresovanú osobu práva na osobnú účasť na vykonávaní tohto postupu, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.

Právnická osoba sa zúčastňuje na správnom konaní prostredníctvom svojich orgánov alebo iných zástupcov.

Prečítajte si tiež:

Pojem správny delikt a jeho znaky

Spôsoby zabezpečenia práva a disciplíny vo verejnej správe

Druhy vlády

Vykonanie správnej sankcie

Požiadavky na zákony o štátnej správe

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro