border=0


border=0

Povinnosti a práva veliteľa letu GDZS

Táto osoba veliaceho personálu, ktorá má osobitný výcvik, vedie spojenie.

Odovzdáva sa RTP alebo N.B.U.

Povinnosť:

  • Zabezpečiť vykonávanie úlohy;
  • Poskytovať pomoc osobám v prípade ohrozenia ich života;
  • Zabezpečiť súlad s pravidlami v izolačných zariadeniach;
  • Udržiavať stály kontakt s bezpečnostným stanoviskom (PB);
  • Správa RTP (NBU) o situácii a činnosti prepojenia GDZS;
  • Prijať opatrenia na zabezpečenie spojenia GDZS so záchrannými, komunikačnými, osvetľovacími a PTV zariadeniami.

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiaru vo výškových budovách

Úlohy hasičského operačného štábu

Organizácia posádkovej a strážnej služby

Štátna hasičská služba EMERCOM Ruska - funkčný subsystém ruského systému varovania a reakcie na núdzové situácie (EMERCOM)

Hasenie požiaru v obilných poliach a stepi

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro