border=0


border=0

Uloženie správnych sankcií

Správny trest sa môže uložiť, ak je trestný čin preukázaný konaním vinného. Ukladá sa v rozsahu ustanovenom zákonom o zodpovednosti za správny delikt av prísnom súlade so zákonom. Pri ukladaní trestu sa prihliada na povahu trestného činu, totožnosť páchateľa, stupeň jeho viny a majetkový stav. Všeobecné pravidlá ukladania správnych sankcií sú uvedené v kapitole 7 Kódexu správnych deliktov.

Najdôležitejšie zásady uplatňovania opatrení v oblasti administratívnej zodpovednosti sú zákonnosť a účelnosť.

Zákonnosť sa prejavuje takto: musí sa preukázať protiprávnosť konania ako základu administratívnej zodpovednosti; úkon musí byť kvalifikovaný v súlade s normou osobitnej časti správneho poriadku; orgán, úradník by mal mať na legislatívnej úrovni príslušnú právomoc preskúmať prípad a uložiť správnu sankciu; správna sankcia by sa mala ukladať spôsobom predpísaným správnym poriadkom ; musí sa rešpektovať pravidlo právomoci (jurisdikcia); úradník má právo uplatniť iba pokutu stanovenú sankciou právnej normy.

Náhodnosť sa prejavuje v individualizácii trestu. Článok 7.1 zákona o správnych deliktoch teda stanovuje, že pri ukladaní správnej sankcie jednotlivcovi povahu spáchaného správneho deliktu, okolnosti jeho spáchania a totožnosť páchateľa, stupeň jeho viny, povahu a rozsah spôsobenej škody, majetkový stav, ako aj okolnosti zmierňujúce alebo priťažujúca administratívna zodpovednosť.

Pri ukladaní administratívnej sankcie právnickej osobe sa zohľadňuje povaha spáchaného trestného činu, výška škody, okolnosti zmierňujúce alebo priťažujúce zodpovednosť, ako aj finančná a hospodárska situácia právnickej osoby. Uloženie administratívnej sankcie nezbavuje jednotlivca alebo právnické osoby od splnenia povinnosti, za nesplnenie ktorej je osoba zodpovedná, ako aj odškodnenie za spôsobenú škodu.

Osobitnú úlohu pri ukladaní primeranej, primeranej a spravodlivej správnej sankcie zohrávajú okolnosti, ktoré zmierňujú a zvyšujú zodpovednosť za správne priestupky. V článku 7.2 zákona o správnych deliktoch sú vymenované okolnosti zmierňujúce administratívnu zodpovednosť (diskutované vyššie). Tento zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože osoba, v konaní ktorej sa vedie prípad správneho deliktu, môže uznať ako poľahčujúcu okolnosť iné okolnosti, ktoré nie sú uvedené v špecifickom článku zákonníka o správnych deliktoch.

Priťažujúce okolnosti sú:

· Pokračovanie v protiprávnom správaní, napriek požiadavke oprávnených osôb ho zastaviť;

· Opakovaného spáchania správneho deliktu;

· Zapojenie maloletého do trestného činu;

· Spáchanie trestného činu skupinou osôb;

· Spáchanie trestného činu pri prírodnej katastrofe alebo inej mimoriadnej udalosti;

· Páchanie trestného činu založeného na rasovej, národnej alebo náboženskej nenávisti;

· Spáchanie trestného činu proti žene, o ktorej je známe, že je tehotná;

· Spáchanie trestného činu, pri ktorom sa používa osoba trpiaca duševnou chorobou alebo demenciou;

· Spáchanie trestného činu počas intoxikácie alebo v stave spôsobenom užívaním drog;

· Páchanie správneho deliktu úradníkom v súvislosti s využívaním úradných povinností.

Orgán (úradník), ktorý ukladá správnu sankciu v závislosti od povahy správneho deliktu, nemusí túto okolnosť uznať za priťažujúcu.

Osobitne dôležité sú prípady správnych sankcií pri páchaní viacerých správnych deliktov. Ak sa jedna osoba dopustí dvoch alebo viacerých správnych deliktov, hlavné a ďalšie správne sankcie sa uložia za každý trestný čin osobitne.

Ak sa osoba dopustila viacerých správnych deliktov, ktorých prípady sú súčasne posudzované tým istým orgánom (úradníkom), potom uložením hlavných alebo hlavných a dodatočných správnych sankcií osobitne za každý trestný čin konečne určí pokutu za všetky spáchané trestné činy úplným sčítaním týmto spôsobom, tak, aby nepresiahla:

1. Pokuta uložená jednotlivcom v základných jednotkách je sto základných jednotiek av prípade porušenia pracovnoprávnych predpisov, postupu vykonávania hospodárskej činnosti a riadiaceho postupu, tisíce základných jednotiek;

2. Odňatie osobitného práva - päť rokov;

3. Odňatie práva na určité činnosti - dva roky;

4. Administratívne zadržanie - dvadsať päť dní.

Jednou z podmienok uloženia správnej sankcie je prísne dodržiavanie premlčacej lehoty . Podľa článku 7 ods. 6 správneho poriadku je teda možné uložiť správnu sankciu:

1. za spáchanie správneho deliktu - najneskôr dva mesiace od dátumu jeho spáchania;

2. za spáchanie pokračujúceho trestného činu - najneskôr dva mesiace od dátumu jeho odhalenia;

3. za spáchanie trestného činu proti ekológii, životnému prostrediu a postupom environmentálneho riadenia - najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jeho spáchania;

4. za spáchanie trestného činu v oblasti financií, bankovníctva a podnikania, colnej regulácie, hospodárskej činnosti - najneskôr dva roky od dátumu spáchania trestného činu a dva mesiace od dátumu zistenia;

5. za porušenie autorských práv, súvisiacich a patentových práv - najneskôr jeden rok od dátumu uvedenia do prevádzky.

Ak sa rozhodnutie o uložení správneho trestu sťažnosti alebo protestu zruší, možno ho uložiť v lehote stanovenej v článku 7 ods. 6 časti 2 zákona o správnych deliktoch.

V prípade odmietnutia začatia trestného konania alebo ukončenia trestného konania, ale ak existujú znaky správneho deliktu v konaní porušovateľa, môže byť správny trest uložený najneskôr do jedného mesiaca odo dňa rozhodnutia o odmietnutí začať trestný čin alebo o jeho ukončení. Tieto podmienky sa nevzťahujú na prípady konfiškácie vecí, ktoré sú priamymi predmetmi správnych colných trestných činov, a vecí, ktoré sa špeciálne skrývajú, na skrývanie vecí pred colným odbavením. Zhabanie takýchto vecí a predmetov sa vykonáva bez ohľadu na čas spáchania trestného činu a zistenie správneho deliktu.

Obdobie administratívneho zatknutia sa počíta v dňoch, nápravných prácach - v dňoch alebo mesiacoch, pozbavení osobitných práv a práva vykonávať určité činnosti - mesiace, roky.

Osobitné miesto zaujíma problém administratívnej zodpovednosti právnických osôb. Teoreticky ani zo zákona nedostala žiadne prijateľné povolenie, pretože jeden zo znakov správneho deliktu - vina - je pre kolektívny orgán veľmi nejednoznačný.

Správnu zodpovednosť právnických osôb v súčasnosti zabezpečuje správny zákonník, zatiaľ čo zákonodarca vychádza zo všeobecnej definície a charakteristík právnickej osoby zakotvenej v Občianskom zákonníku Bieloruskej republiky.

Právnická osoba je uznaná vinnou z priestupku v prípade správneho deliktu, ak sa zistí, že táto právnická osoba nedodržala pravidlá (pravidlá), za porušenie ktorých sa ustanovuje správna zodpovednosť, a táto osoba neprijala všetky opatrenia na dosiahnutie súladu s nimi (článok 3.5 zákona o správnych deliktoch).

Právnická osoba ako subjekt správneho práva je typ sociálnej organizácie, ktorá má osobitné právne vlastnosti, ktoré jej umožňujú konať ako subjekt práva. Právne atribúty organizácie (právnickej osoby) založené na sociálnych atribútoch sú: po prvé, materiálny atribút, ktorý zahŕňa organizačné zdôvodnenie, organizačnú jednotu, spravovateľnosť; po druhé, formálny atribút, ktorý spočíva v zabezpečení organizácie právnej subjektivity. Podstata kolektívneho právneho poriadku vrátane správneho práva sa prejavuje v uznaní organizácie, zjednotení skupiny ľudí a určitých charakteristík, schopnosti samostatne sa zúčastňovať na právnych vzťahoch. Kolektívnym subjektom práva, vrátane právnickej osoby, je na jednej strane právna funkcia, prijatie právnej technológie, ktorá umožňuje skupine ľudí konať ako subjekt práva, je zosobnené, na druhej strane je spoločenskou činnosťou, ktorá má svoje materiálne stelesnenie: ako súbor jednotlivcov; ako sociálny mechanizmus, ktorý vykonáva určité činnosti.

Distribúcia osobnostných znakov právnickým organizáciám umožňuje priviesť kolektívne subjekty práva k právnej zodpovednosti rovnako ako jednotlivci, pričom sa riadi rovnakými zásadami.

Subjektívny základ administratívnej zodpovednosti právnickej osoby - viny možno definovať ako negatívny postoj právnickej osoby založený na duševnom postoji jej jednotlivcov k spáchanému činu a jeho dôsledkom, ktoré spôsobujú odsúdenie v mene spoločnosti a štátu.

Objektívny základ pre administratívnu zodpovednosť právnickej osoby - akt je založený na konaní (nečinnosti) jednotlivcov právnickej osoby, ktoré sa dopustili v súvislosti s plnením funkcií právnickej osoby. Každý jednotlivec ako člen organizácie sa môže zúčastňovať samostatne alebo spolu s inými osobami na dobrovoľnej formácii a vôli právnickej osoby.

Zodpovednosť právnickej osoby a jej jednotlivcov by sa mala spravidla považovať za nezávislé javy, pretože každý z nich je založený na nezávislých dôvodoch. Činy jednotlivcov právnickej osoby zároveň slúžia ako základ pre dobrovoľnú činnosť právnickej osoby, a preto nie je možné poprieť vzájomnú závislosť zodpovednosti týchto subjektov.

Prečítajte si tiež:

Súdna kontrola zákonnosti verejnej správy

Pojem vláda

Metódy vlády

Administratívne a právne záruky práv občanov

Spôsoby ochrany práv občanov

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro