Podiel na sociálnych. siete:


Geomorfológie. Poznámky k prednáškam

Abstrakt Prednášky o geomorfológii sú prezentované. Učiteľ katedry geológie a geomorfológie, Ph.D. Kritskaya Oksana Yuryevna.

Geomorfológia je veda o štruktúre, pôvode, skúma históriu vývoja reliéfu vonkajšieho plášťa našej zeme. Cieľom štúdia geomorfológie je reliéf.

 1. Geomorfológia ako veda. Cieľom jej štúdia

 2. História vzniku a vývoja geomorfologických vied

 3. Metódy geomorfologického výskumu

 4. Pojmy o formách a prvkoch reliéfnych foriem

 5. Morfografia a morfometria reliéfu

 6. Vek a vznik reliéfu. Relatívne faktory

 7. Endogénne procesy a reliéf. Úloha tvorby reliktov tektonických pohybov

 8. Magmatizmus a úľavu

 9. Zemetrasenie ako faktor endogénnej reliéfnej formácie

 10. Štruktúra zemskej kôry a planetárne landformy. Vnútrozemské oblasti oceánov

 11. Koncepcia tektoniky litosférických dosiek

 12. Mega-reliéf oceánu

 13. Mega-reliéf prechodných oblastí kontinentu / oceánu

 14. Štruktúra a vývoj pasívnych marží

 15. Aktívne rezervy a ich vývoj

 16. Megaplane kontinenty. Kontinentálne zložené pásy

 17. Kontinentálne platformy

 18. Oblasti intrakontinentálnej orogenézy

 19. Exogénne procesy a reliéf. Zhoršenie a reliéf

 20. Svahy, svahové svahy a svahy

 21. Vývoj svahov. Koncept peneplaena, pedimenta, pediplaena a povrchy vyrvivaniya

 22. Fluviálne procesy a formy

 23. Niektoré všeobecné vzory práce pri vodných tokoch

 24. Práca dočasných tokov a reliéfnych foriem, ktoré vytvárajú

 25. Pracovné rieky. Údolie rieky

 26. Nížinná oblasť. Tvorba údolnej doliny. Štruktúra a topografia záplavových území. Druhy nivných území

 27. Riečne terasy

 28. Morfologické a genetické typy riečnych údolí

 29. Riečna a údolná sieť. Povodia

 30. ústie rieky

 31. Pojem krasový. Podmienky tvorby krasov. Hydrologický režim krasových oblastí

 32. Najbežnejšie povrchové reliéfne formy krasových oblastí

 33. Rieky a údolia krasových oblastí

 34. Jaskyne krasových oblastí

 35. Zónové klimatické typy krasov. Kľúčové vlastnosti tropického krasa

 36. Pseudokardické procesy a formy

 37. Ľadové procesy a reliéfne formy

 38. Podmienky tvorby a výživy ľadovcov. Typy ľadovcov

 39. Práca ľadovca. Formy horskej ľadovej úľavy

 40. Úľavu plôch pleistocénneho kontinentálneho zaľadnenia

 41. Distribúcia a štruktúra permafrostu

 42. Permafrostové deformácie a permafrostové reliéfne formy

 43. Landforms of arid countries

 44. Formy deflačnej a koróznej úľavy

 45. Eolické akumulačné formy

 46. Vypustenie aridnej denudácie v púštiach

 47. Pojem pobrežia. Vlny a vlnové prúdy

 48. Priečny pohyb sedimentu

 49. Pláž a triediaci materiál v oblasti toku prúdu

 50. Podvodné hradby a balkóny na pevnine

 51. Pozdĺžny pohyb sedimentu

 52. Tvorba kumulatívnych foriem s pozdĺžnym pohybom sedimentu

 53. odreniny

 54. Vyrovnanie pobrežia

 55. Charakteristiky pobrežia prílivových morí

 56. Človek a reliéf. Vplyv reliéfu na ľudský život a hospodársku činnosť. Antropogénny reliéfny faktor.

 57. Katastrofické a nepriaznivé geomorfologické procesy. Geomorfologická predpoveď

2018 @ edudocs.pro