Podiel na sociálnych. siete:


Ruské trestné právo

V tejto kategórii je prednáškový materiál o ruskom trestnom práve. Autor: A.E. Maslov.

 1. Koncepcia, predmet a metóda, zdroje trestného práva Ruskej federácie

 2. Predmet trestného práva

 3. Metóda trestného práva

 4. Zdroje trestného práva

 5. Úlohy, funkcie a systém trestného práva Ruskej federácie

 6. Systém trestného práva

 7. Zásady trestného práva

 8. Trestné právo vedy

 9. História ruského trestného práva

 10. Pojem a charakteristiky trestného práva

 11. Systém a štruktúra trestného práva. Pojem a charakteristiky trestného práva

 12. Vplyv trestného práva v čase. Retroaktívne trestné právo

 13. Vplyv trestného práva vo vesmíre

 14. Vydávanie zločincov (extradícia)

 15. Výklad trestného práva

 16. Definícia a označenie trestnej činnosti

 17. Klasifikácia trestných činov (kategórie trestných činov)

 18. Vymedzenie zločinov z iných trestných činov

 19. Pojem trestná zodpovednosť a jej dôvody

 20. Koncept a štruktúra trestného činu

 21. Typy trestných činov

 22. Pomer pojmu trestný čin a zločinu

 23. Hodnota zločinu

 24. Predmet trestného činu

 25. Pojem a obsah predmetu trestného činu

 26. Druhy trestných činov

 27. Predmet trestného činu

 28. Objektívna stránka zločinu

 29. Pojem a význam objektívnej stránky trestného činu

 30. Považujte za povinné označenie objektívnej stránky trestného činu

 31. Sociálne nebezpečný čin

 32. Sociálne nebezpečenstvo nečinnosti

 33. Koncept a druhy trestných následkov

 34. Príčinný vzťah medzi spoločensky nebezpečným činom (nečinnosťou) a následnými dôsledkami

 35. Voliteľné (ďalšie) označenia objektívnej stránky trestného činu

 36. Pojem a význam predmetu trestného činu

 37. Primeraný vek ako znak subjektu trestného činu

 38. Sanita ako povinná vlastnosť predmetu trestného činu. Kritériá pre šialenstvo. Osobitné podmienky, ktoré nevylučujú zodpovednosť

 39. Osobitný predmet trestného činu

 40. Koncept, vlastnosti a hodnota subjektívnej stránky trestného činu

 41. Pojem vina a jej formy

 42. Zámer a jeho typy

 43. Neopatrnosť a jej typy

 44. Dve formy zločinu

 45. Nevinná ujma (prípad)

 46. Motiv a účel trestného činu

 47. Chyba a jej kriminálna hodnota

 48. Koncept a typy fáz trestného činu

 49. Príprava na trestný čin

 50. Pokus o zločin

 51. Dokončený zločin

 52. Dobrovoľné odmietnutie trestného činu

 53. Zložitosťou je úmyselná spoločná účasť dvoch alebo viacerých osôb na spáchaní úmyselného trestného činu.

 54. Objektívne znaky spolupáchateľnosti

 55. Subjektívne znaky spolupáchateľnosti

 56. Formy spolupáchateľnosti

 57. Účel a princípy klasifikácie spolupáchateľnosti

 58. Povaha účasti na trestnom čine

 59. Druhy spolupáchateľov

 60. Povaha konania spolupáchateľov

 61. umelec

 62. Organizátor

 63. provokatér

 64. Komplica

 65. Základ zodpovednosti

 66. Pravidlá individualizácie zodpovedných partnerov

 67. Nadmerný výkon

 68. Dobrovoľné odmietnutie spolupáchateľov

 69. Nepodarilo sa spolupáchať

 70. Všeobecné charakteristiky inštitúcie multiplicity

 71. Koncept a typy jednotlivých trestných činov

 72. Súbor zločinov

 73. recidíva

 74. Pravidlá hospodárskej súťaže

 75. Koncepcia a typy okolností, ktoré vylučujú kriminalitu

 76. Požadovaná obrana

 77. Spôsobenie ujmy pri zadržaní osoby, ktorá spáchala trestný čin

 78. Extrémna potreba

 79. Ďalšie okolnosti, ktoré vylučujú kriminalitu

 80. Pojem a náznaky trestu

 81. Účel trestu

 82. Koncepcia systému trestania

 83. Klasifikácia trestov

 84. tresty

 85. Bežné začiatky odsúdenia

 86. Okolnosti zmierňujúce a zhoršujúce sa tresty

 87. Vymenovanie miernejšieho trestu, ako je ustanovené pre trestný čin. Odsúdiť verdikt zhovievavosti na porote

 88. Pridelenie trestu za nedokončený trestný čin, za trestný čin spáchaný pri spolupáchateľstve a pri opakovanom zločine

 89. Odsúdenie kumulatívnych trestných činov a kumulatívnych trestov

 90. Postup určovania podmienok trestu pri pridávaní trestov. Výpočet viet a sankcií

 91. Koncepcia probácie a jej miesto v systéme opatrení trestného práva

 92. Pravidlá používania probačných opatrení. Kontrola správania sa skúšajúceho

 93. Zrušiť podmienečné odsúdenie alebo predĺženie probačného obdobia

 94. Pojem a druhy oslobodenia od trestnej zodpovednosti

 95. Oslobodenie od trestnej zodpovednosti v dôsledku aktívneho pokánia

 96. Oslobodenie od trestnej zodpovednosti z dôvodu zosúladenia s obeťou

 97. Oslobodenie od trestnej zodpovednosti v dôsledku premlčania

 98. Koncepcia a druhy oslobodenia od trestu

 99. Nahradenie nezaslanej časti trestu miernejším typom trestu

 100. Oslobodenie od trestu v dôsledku zmien v situácii

 101. Oslobodenie od trestu v dôsledku choroby

 102. Odklad trestu pre tehotné ženy a ženy s malými deťmi

 103. Oslobodenie od výkonu trestu v dôsledku uplynutia lehoty na odsúdenie

 104. amnestia

 105. odpustenie

 106. Trestný záznam

 107. Všeobecné charakteristiky trestnej zodpovednosti mladistvých

 108. Druhy trestov pre neplnoleté osoby a špecifiká ich účelu

 109. Charakteristiky prepustenia maloletých z trestu

 110. Pojem, dôvody a ciele uplatňovania povinných lekárskych opatrení

 111. Typy povinných lekárskych opatrení a ich charakteristiky

 112. Postup pri presadzovaní povinných lekárskych opatrení

 113. Konfiškácia majetku

 114. KONFISKÁCIA MAJETKU

2018 @ edudocs.pro