Podiel na sociálnych. siete:


CESTNÁ DOPRAVA

Pojem cestná doprava sa vzťahuje na niekoľko druhov dopravy, ktoré majú inú technickú základňu, ale v kombinácii s prevádzkou na verejnej cestnej sieti. Druhy cestnej dopravy zahŕňajú:

cestná doprava;

mestská elektrická cestná doprava (električka, trolejbus);

nemechanická doprava - využíva svalovú silu osoby (bicykel, rikša) alebo zvieratá (z koňa, batožina).

Prvé dva z uvedených druhov cestnej dopravy majú najväčší praktický význam.

V cestnej doprave sú komunikačné cesty organizačne a ekonomicky oddelené od subjektov, ktoré sa priamo zaoberajú dopravnými činnosťami.

Existujú dva hospodárske odvetvia v cestnej doprave, ktoré sú pomerne rozvinuté a početné z hľadiska zloženia ich subjektov činnosti: komerčné a neobchodné. Činnosti v oblasti cestnej dopravy sa môžu vykonávať na profesionálnom základe a občania na osobné, domáce účely. Železničné koľajové vozidlá zahŕňajú: autá na rôzne účely (osobné, autobusové, nákladné a špeciálne vozidlá) a motocykle; posádky mestskej elektrickej dopravy (trolejbusy a električky); kočíky ťahané koňmi; v krátkodobom horizonte - elektrické autá. Cestná doprava má najvyššiu hodnotu a podiel na zložení cestnej dopravy.

Súčasťou cestnej dopravy sú obidve uvedené hospodárske odvetvia a obchodný sektor poskytuje nielen dopravné služby na prepravu cestujúcich, nákladu, batožiny a pošty priamo, ale tiež prevádzkuje špeciálne


automobilov, poskytuje služby na údržbu a opravy vozidiel rôznych majiteľov, prenájom, požičiavanie a parkovanie automobilov atď. (obrázok 3.1).

V obchodnom sektore by sa mali rozlišovať dve oblasti činnosti: po prvé ide o činnosť, ktorej účelom je poskytovať dopravné služby a dopravné operácie (inými slovami, doprava súvisí s hlavnou výrobou); po druhé, ide o činnosť, v ktorej nie sú vykonávané a nevykonávajú sa dopravné služby a práce "na strane" (napríklad preprava nakúpených materiálov vozidlami priemyselného podniku na účely vykonávania hlavného výrobného procesu). V tomto a v inom prípade sa dopravné činnosti vykonávajú iba na profesionálnej úrovni.

Neobchodná činnosť v oblasti motorovej dopravy má tiež dva smery: po prvé ide o cestnú dopravu pri realizácii štátnej a obecnej služby (policajné a vojenské vozidlá, požiarne vozidlá, záchranné vozidlá atď.); po druhé, nekomerčný sektor zahŕňa dopravné činnosti občanov, ktorí na osobné účely (pre domácnosť) používajú pre ne osobné automobily, motocykle a prívesy, nemechanické vozidlá. Ak sú potreby štátnej správy v doprave uspokojené na profesionálnej úrovni, potom je dopravná činnosť občanov neprofesionálna.

Právny systém cestnej dopravy sa nevytvára. Hlavná otázka nie je definovaná - konkrétne v ktorej jurisdikcii ide o cestnú dopravu. Ústava (článok 71) stanovuje, že právomocou Ruskej federácie je "federálna doprava, prostriedky komunikácie". Pre zvyšok, t.j. nekonvenčnou dopravou a komunikačnými prostriedkami, podľa článku 73 ústavy všetky právomoci vykonávajú subjekty federácie. Ale ešte nebolo stanovené, čo presne znamená federálna automobilová doprava. V ostatných odvetviach dopravy je táto otázka vyriešená príslušnými federálnymi právnymi predpismi, čo sa najviac vykonáva kompetentne v železničnej doprave, ktorej legislatíva používa terminológiu (federálna železničná doprava) zodpovedajúca ústavnej terminológii. Tento konflikt nevzniká v oblasti cestných zariadení, kde právne predpisy jasne definujú predmet a referenčné ciele.

Neistota voči subjektom, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti automobilovej dopravy, je zhoršená skutočnosťou, že automobilová doprava, predovšetkým osobná doprava, zaznamenáva kvantitatívnu prevahu vzťahov lokalizovaných na území obcí (mestská doprava). V dôsledku toho existuje situácia, ktorá je všeobecne povedané, že so siedmymi chovnými sestrami je dieťa bez oka. Spotrebitelia dopravných služieb a zákazníci cestnej dopravy, ktorých službu vykonáva nepravidelne, trpia. Aj dopravcovia v neobmedzenom práve tlače byrokracie trpia.

Cesta z tejto situácie by mala byť rýchly rozvoj právneho základu cestnej dopravy. Potenciálne potrebný právny základ pre automobilový priemysel

doprava by mala byť založená na existujúcich právnych predpisoch, mala by zahŕňať príslušné legislatívne akty, ktorých prijatie je nevyhnutné pre priemysel (obrázok 3.2).

Komerčná cestná doprava môže byť všeobecná aj neeurópska. Podľa občianskeho zákonníka (článok 789) "doprava vykonávaná obchodnou organizáciou je uznaná ako preprava verejnou dopravou, ak zákon, iné právne akty alebo povolenie vydané tejto organizácii (licencia) znamená, že táto organizácia je povinná prepravovať tovar, cestujúcich a batožinu zaobchádzanie s akýmkoľvek občanom alebo právnickou osobou. "Zoznam organizácií, ktoré sú povinné vykonávať prepravu, uznaný ako preprava verejnou dopravou, sa uverejňuje predpísaným spôsobom. Zmluva o preprave verejnou dopravou je verejná zmluva. "

Príkladom komerčnej neverejnej cestnej dopravy je založenie dcérskej spoločnosti pre motorovú dopravu veľkým priemyselným podnikom.

-.
Obr. 3.2 Systém právneho základu cestnej dopravy (bodkované čiary zdôrazňujú zákony, ktorých vývoj a prijatie sú relevantné)

podnikov na uspokojenie vlastných dopravných potrieb. Rozdiel takého podniku pre motorovú dopravu od dopravného oddelenia spočíva v tom, že podnik je samostatnou právnickou osobou.

Keďže cestná doprava, predovšetkým nákladná, je založená na princípe door-to-door, úzko spolupracuje s hlavnými druhmi dopravy a zabezpečuje počiatočnú a konečnú fázu prepravného procesu. Vyžaduje to koordinovanú interakciu organizácií rôznych druhov dopravy. Občiansky zákonník ustanovuje všeobecné požiadavky na vykonávanie zásielok v priamom zmiešanom prenose (preprava cestujúcich, nákladu alebo batožiny rôznymi druhmi dopravy pod jedným prepravným dokladom) (článok 788) a zmlúv dopravných organizácií (článok 799). Zistilo sa, že pri preprave cestujúcich, nákladu alebo batožiny v priamom zmiešanej doprave sú vzťahy dopravných organizácií a organizácia dopravy stanovené dohodami uzavretými v súlade so zákonom o priamych zmiešaných (kombinovaných) správach. Zákon o priamych zmiešaných komunikáciách, na ktorý sa odkazuje na občiansky zákonník, zatiaľ nebol schopný prekročiť fázu návrhu. Preto federálny zákon "Charta železničnej dopravy Ruskej federácie" z 10. januára 2003 č. 18-FZ, kapitola 5 a niekoľko článkov stanovuje postup pre interakciu železničnej dopravy (vrátane cestnej dopravy) pri preprave tovaru v priamej komunikácii. Zákon stanovuje, že tento postup platí až do zavedenia federálneho zákona o priamom zmiešanom (kombinovanom) preprave.

Medzi organizáciami rôznych druhov zmlúv o preprave možno uzatvoriť organizáciu prác na zabezpečenie prepravy tovaru (dohody o hubách, zmluvy o centralizovanej dodávke a vývoze tovaru atď.). Postup uzatvárania zmlúv je stanovený prepravnými chartami a kódmi, inými zákonmi a inými právnymi aktmi. V súčasnosti nie sú vypracované všetky dopravné charty a kódexy, a to najmä pre cestnú dopravu, ktorá v dôsledku právneho vákua počas

64


interakcie so železničnými, leteckými a vodnými dopravnými podnikmi sú často nútené ohroziť svoje záujmy.

Zloženie právnych predpisov o motorovej doprave nie je definované z dôvodu nedostatočného vývoja jeho základu. Je však potrebné uviesť samostatné regulačné právne akty upravujúce špecifické aspekty činností v oblasti automobilovej dopravy.

Najviac regulované je zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky (BDD). Federálny zákon "o bezpečnosti cestnej premávky" zo dňa 10.12.95 "196-FZ (ďalej len" zákon o BBC ") definuje právny základ zabezpečenia bezpečnosti na cestách v Ruskej federácii. Ciele zákona sú uznanie ochrany života, zdravia a majetku občanov, ochrany ich práv a oprávnených záujmov, ochrany záujmov spoločnosti a štátu predchádzaním dopravným nehodám (RTA) a znižovaním závažnosti ich následkov. Zistilo sa, že právne predpisy Ruskej federácie o bezpečnosti na cestách pozostávajú z právnych predpisov HCOA a iných federálnych zákonov, ako aj z ďalších regulačných právnych aktov Ruskej federácie prijatých v súlade s nimi, zákonov a iných normatívnych právnych aktov subjektov, ktoré ju tvoria, z Ruskej federácie.

Je stanovené, že jurisdikciou Ruskej federácie je: vytvorenie a implementácia jednotnej štátnej politiky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky; vytvorenie právneho rámca pre bezpečnosť cestnej premávky; vytvorenie jednotného systému pravidiel, noriem, technických noriem a iných regulačných dokumentov týkajúcich sa otázok bezpečnosti na cestách; kontrola dodržiavania zákonov a iných regulačných právnych aktov subjektov Ruskej federácie v oblasti zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky podľa ústavy a federálnych zákonov; vytvorenie federálnych výkonných orgánov s cieľom zabezpečiť vykonávanie štátnej politiky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky; vývoj a schvaľovanie federálnych programov na zlepšenie bezpečnosti dopravy a ich finančnej podpory; vytvorenie federálneho špecializovaného fondu pre bezpečnosť na cestách; organizácia a implementácia štátneho dozoru a kontroly nad činnosťami v oblasti bezpečnosti cestnej premávky zo strany federálnych výkonných orgánov alebo ich regionálnych štruktúr; koordinácia činností výkonných orgánov subjektov Ruskej federácie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky "uzatváranie medzinárodných zmlúv Ruskej federácie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Po dohode strán môže výkon časti svojich právomocí zo strany federálnych výkonných orgánov previesť na výkonné orgány subjektov tvoriacich Ruskú federáciu a naopak. Subjekty Ruskej federácie mimo jurisdikcie Ruskej federácie sú zodpovedné za zabezpečenie vlastných otázok bezpečnosti na cestách. V súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie a právnymi predpismi orgánov Ruskej federácie samosprávy v rámci svojej kompetencie nezávisle rozhodujú o zabezpečení bezpečnosti na cestách.

Podľa zákona BTC sa vozidlá vyrobené v Ruskej federácii alebo dovezené zo zahraničia na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov a určené na účasť na cestnej premávke, ako aj komponenty konštrukcií, príslušenstva, náhradných dielov a príslušenstva pre vozidlá čiastočne aby sa zabezpečila bezpečnosť na cestách podliehajúca povinnej certifikácii v súlade s pravidlami a postupmi schválenými oprávnenými federálnymi výkonnými orgánmi. Prijatie vozidiel určených na účasť na cestnej premávke na území Ruskej federácie s výnimkou vozidiel zúčastňujúcich sa na medzinárodnej doprave alebo dovezených na územie Ruskej federácie na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie registráciou vozidiel a vydávaním príslušné dokumenty. Registrácia vozidiel bez dokladu o splnení stanovených požiadaviek BDTS je zakázaná.

Technické požiadavky na vozidlá a ich vybavenie sú upravené štátnymi normami zavedenými v súlade s federálnym zákonom o normalizácii. Naliehavou otázkou je vývoj súboru štátnych noriem, ktoré stanovujú terminológiu automobilového priemyslu

l


dopravu a povinné normy pre kvalitu služieb cestujúcich a klientelu. "Hlavné ustanovenia pre prijímanie vozidiel do prevádzky a povinnosti úradníkov na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky" schválený dekrétom Rady ministrov - vláda Ruskej federácie č. 1090 z 10.23.93.

Zákon o HBS stanovuje, že technické podmienky a vybavenie vozidiel zúčastňujúcich sa na cestnej premávke by mali zabezpečovať BDT. Povinnosť udržiavať vozidlá zapojené do cestnej premávky v technicky dobrom stave spočíva na majiteľoch vozidiel alebo osobách prevádzkujúcich vozidlá. Vozidlá prevádzkované na území Ruskej federácie a registrované podľa stanoveného postupu podliehajú povinnej štátnej technickej kontrole. Postup vykonávania technickej kontroly je stanovený vládou Ruska. Zoznam chýb a podmienok, za ktorých je zakázané používanie vozidiel, určuje vláda Ruska (uznesenie vlády Ruskej federácie č. 127 z 21. februára 2002 nadobudlo účinnosť 1. februára 2002).

Údržba (MOT) a opravy vozidiel, aby sa udržali v dobrom stave, by mali zabezpečovať BDT. Vozidlá, ktoré sa podrobili údržbe a opravám, musia spĺňať požiadavky týkajúce sa technického stavu a vybavenia vozidiel zapojených do cestnej premávky, sčasti súvisiace s poskytovaním BDT, čo dokazuje príslušný doklad vydaný dodávateľom uvedených diel a služieb. Normy, pravidlá a postupy pre údržbu a opravy vozidiel stanovujú výrobcovia týchto nástrojov, berúc do úvahy ich prevádzkové podmienky. Právnické osoby a individuálni podnikatelia, ktorí vykonávajú prácu a poskytujú služby pri údržbe a opravách vozidiel, musia mať osvedčenie o zhode na vykonanie týchto prác a služieb a zabezpečiť ich vykonávanie v súlade so stanovenými pravidlami a predpismi.

Právne subjekty zaoberajúce sa cestnou dopravou, berúc do úvahy špecifiká prepravy a v rámci platných právnych predpisov Ruskej federácie o BDC, môžu stanoviť osobitné pravidlá a uložiť dodatočné požiadavky vodičom vozidiel na zabezpečenie BDC.

Jednotný postup pre cestnú premávku v celej Ruskej federácii je stanovený Pravidlami cestnej premávky Ruskej federácie schválenou vládou Ruskej federácie. Pravá doprava je inštalovaná na ruských cestách.

Zákon o OBDC zaviedol povinnú lekársku prehliadku a opätovné preskúmanie kandidátov pre vodičov a vodičov vozidiel, pre-výlet, letu po prvej a súčasnej lekárskej prehliadke vodičov, poskytovanie lekárskej pomoci obetiam pri cestných nehodách, výcvik účastníkov cestnej premávky, úradníci vnútorných záležitostí Ruskej federácie a ďalších špecializovaných jednotiek aj počet obyvateľov spôsobov poskytovania prvej pomoci obetiam nehôd.

Rusi občania, ktorí dosiahli vek, ktorý stanovil BTC (rozlíšený podľa kategórie vozidla) a ktorí nemajú obmedzenia v riadení motorových vozidiel, môžu byť po príslušnej príprave prijatí na skúšky na získanie osobitného práva na riadenie vozidiel.

Všeobecné otázky štátnej regulácie cestnej dopravy sú zverené Ministerstvu dopravy Ruska, ktoré zahŕňa službu pre osobnú a automobilovú dopravu. Povolenie a dohľad nad činnosťou v cestnej doprave vykonáva orgány Ruskej dopravnej inšpekcie, ktorá je organizačne súčasťou Ministerstva dopravy Ruskej federácie a má územné inšpekcie (oddelenia) vo všetkých zložkách federácie.

Predpokladá sa, že hlavným dokumentom upravujúcim a určujúcim povinnosti, práva a povinnosti organizácií cestnej dopravy je Charta OSN

\


prepravy RSFSR - UAT (schválená uznesením Rady ministrov RSFSR č. 12 z 8. januára 1969 s následnými zmenami a doplneniami redakčnej rady rozhodnutí Rady ministrov RSFSR č. 648 z 28. novembra č. 510 zo 17. septembra 1994 č. 20.03.84, č. 474 z 11/18/88 a č. 98 z 02/18/91). В подтверждение того, что данный устав относится к числу нормативных правовых актов обычно ссылаются на положение раздела второго Конституции, установившего, что «законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу ... Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции».

В этой связи вспомним, что Конституцией в ст. 1 Российская Федерация определена, как правовое государство, а в ст. 10 установлено, что государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Устав автомобильного транспорта РСФСР в его нынешнем виде исходит от исполнительной власти, не является подзаконным актом, в связи с чем целиком противоречит указанным конституционным нормам. Отсюда следует вывод о, мягко говоря, сомнительности действия устава в современных условиях. Его действие, с молчаливого согласия большинства транспортников, продолжается исходя из принципа, что «на безрыбье и рак рыба». В ситуациях, когда дело доходит до суда, выясняется несостоятельность данного документа.

По тексту УАТ можно указать массу противоречий с действующими российскими законами (которые по своему правовому статусу явно «старше» устава). До 80% текста устава не действует в силу приоритета над ним российских законов, устанавливающих иные нормы. Сами принципы, на которых базируется УАТ, противоречат рыночным началам современной российской экономики. На автомобильном транспорте хозяйствует огромное количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, к которым устав вообще не может иметь никакого отношения, поскольку Конституция в ст. 55 установила, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом» (но не уставом).

Выходом из создавшейся ситуации правового вакуума должно стать принятие основополагающего законодательного акта автомобильного транспорта, как это сделано на железнодорожном транспорте. Важнейшее препятствие при этом - указанная выше неопределенность в области предметов ведения на автомобильном транспорте. Новый устав для автомобильного транспорта принимать нельзя, поскольку устав, как вид документа, это акт, исходящий от «хозяина» объекта регулируемых отношений. Но на автомобильном транспорте наблюдается широкое разнообразие используемых организационно-правовых форм предприятий и форм собственности на их имущество. Поэтому актуальным на федеральном уровне управления является принятия не устава, а закона о федеральном автомобильном транспорте и законов субъектов федерации о транспорте субъектов федерации (см. рис. 3.2). Данные законы должны приниматься в форме кодексов, поскольку в Гражданском кодексе сделаны отсылки к «транспортным уставам, кодексам».

На автомобильном транспорте существуют различные виды сообщения, которыми производится транспортировка пассажиров, грузов и почты. Установившаяся практика, подкрепленная подзаконными актами, принятыми в развитие закона ОБДД и ряда других федеральных законов и законов субъектов РФ, выделяет на автомобильном транспорте виды сообщения: городское с подразделением на внутригородское и пригородное; в пределах субъекта федерации; в пределах территории Российской Федерации; международное (с подразделение на «ближнее» и «дальнее» зарубежье). Вид сообщения существенен с точки зрения применяемых правил перевозок и требований, предъявляемых при сертификации оказываемых услуг и лицензировании деятельности в области автомобильного транспорта.

При осуществлении автотранспортной деятельности используют четыре вида правил:

правила организации перевозок, регламентирующие организационно-технологические аспекты деятельности перевозчика;

правила технической эксплуатации, регламентирующие техническую эксплуатацию транспортных средств;

правила обслуживания пассажиров или клиентуры, устанавливающие порядок оказания соответствующих услуг;

l


правила пользования подвижным составом при получении услуг (только для пассажирских перевозок).

В целях упорядочения транспортных отношений Минтрансом России рекомендованы Временные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации, регламентирующие порядок организации и осуществления перевозок пассажиров и багажа автобусами и таксомоторами. Эти правила разработаны взамен ранее действовавших Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте (Минавтотранс РСФСР, 1983г.) с учетом реалий современных отношений. В советский период были разработаны Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены Минавтотрансом РСФСР 30.07.71), Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта (утверждены Минавтотрансом РСФСР 09.12.70), имеются также разработанные правила выполнения различных работ и проч. Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (Минтранс РСФСР, 1988 г.) регламентированы общие правила поддержания автомобилей в технически исправном состоянии. Данное положение предусматривает обязательность соблюдения правил технической эксплуатации автомобилей конкретных моделей (инструкции по эксплуатации), разработанных соответствующими производителями подвижного состава.

Приказом Минтранса России № 27 от 09.03.95 утверждено Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Действие данного положения, как установлено в его пункте 1.1, распространяется также на индивидуальных предпринимателей-транспортников.

Приказом Минтранса России № 73 от 08.08.95 утверждены Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ № 372 от 23.04.94. Эти правила определяют основные условия безопасности при их транспортировке, регламентируют взаимоотношения, права и обязанности участников перевозок. Действие правил, разработанных в соответствии с требованиями международных конвенций (в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов - ДОПОГ), распространяется на перевозки опасных грузов по дорожной сети общего пользования. МВД 23.09.85 утверждена Инструкция по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Минтрансом России 27.05.96 утверждена Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, разработанная на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 962 от 26.09.95.

Важное практическое значение имеет соблюдение требований, установленных Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей, поскольку усталость водителей-профессионалов, работающих сверхнормативное время - частая причина многих ДТП с тяжелыми последствиями. Для контроля за соблюдением режима движения автомобиля применяются тахографы, фиксирующие на машинном носителе путевую информацию. В соответствии с Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки Постановление Правительства Российской Федерации № 922 от 03.08.96 предусмотрено оснащать тахографами все вновь изготавливаемые автобусы с числом мест более 20 и грузовые автотранспортные средства полной массой более 15 т, предназначающиеся для междугородных и международных перевозок.

Согласно Федеральном закону «О защите прав потребителей» (ст.38) «правила ... обслуживания потребителей (правила ...оказания ...услуг) утверждаются Правительством Российской Федерации». В настоящее время федеральные правила обслуживания пассажиров и граждан, отправляющих грузы автомобильным транспортом, не установлены. Поэтому на местах практикуется как вынужденная мера использование временных правил.

V


Федеральным законом «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» определены правовые основы осуществления автомобильных перевозок в международном сообщении грузовыми - транспортными средствами и автобусами по территории России, как для российских, так и для иностранных перевозчиков. Установлено, что иностранные перевозчики осуществляют перевозки по территории России в соответствии с российскими и многосторонними разрешениями. Международные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляются в соответствии со специальными разрешениями, порядок выдачи которых определяется федеральным органом исполнительной власти в области дорожного хозяйства, а для международных перевозок опасных грузов аналогичный порядок определяется федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Запрещен автотранспортный каботаж - перевозки грузов и пассажиров транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, в том числе временно ввезенными ими на территорию России, между пунктами, расположенными на российской территории. В этой связи следует заметить, что этот запрет может ограничить использование лизинга подвижного состава.

Городской (муниципальный) электрический транспорт по признакам, существенным с точки зрения применяемого транспортного права, подразделяется на:

уличный - работающий на дорожной сети общего пользования (улицах и дорогах). Этот транспорт в городах России представлен трамваем и троллейбусом (внутригородское и пригородное сообщение);

внеуличный, к которому относятся метрополитен, фуникулер, подвесные канатные дороги и в перспективе эстакадный транспорт. Основное отличие этих видов транспорта от уличного состоит в полной изолированности используемых путей сообщения от дорожной сети, в связи с чем обеспечивается полная технико-технологическая автономность каждого из видов внеуличного транспорта. Пути сообщения внеуличного городского транспорта находятся в ведении предприятий-перевозчиков.

В Минтрансе России образована служба городского транспорта. Функции этого органа касаются в основном обеспечения единой технической политики, координации и распространения опыта, поскольку городской транспорт практически полностью муниципализирован и находится в ведении субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления соответствующих городов.

Безопасность движения на городском наземном электрическом транспорте обеспечивается в соответствии с нормами Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Разработаны правила технической эксплуатации, предусматривающие организационные и технические меры по обеспечению безопасной эксплуатации - трамваев, троллейбусов, контактно-кабельной сети и энергосиловых подстанций, рельсового пути трамвая. Юридические лица, осуществляющие перевозки наземным городским электрическим транспортом, с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения могут устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям транспортных средств дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения.

Специальное право на управление трамваями и троллейбусами, согласно закону ОБДЦ, предоставляется - лицам, достигшим двадцатилетнего возраста и сдавшим установленные экзамены.

Правила организации перевозок пассажиров, правила обслуживания пассажиров городским наземным пассажирским транспортом и правила пользования подвижным составом, используемые в городах России, восходят к документам советского периода. Поэтому на местах практикуется как вынужденная мера использование временных правил, аналогично тому, как это делается на автомобильном транспорте.

Для обеспечения координированной работы различных видов городского пассажирского транспорта, особенно его наземных видов, в крупных городах страны образованы муниципальные органы управления и унитарные предприятия, задачами которых являются формирование системы маршрутов городского транспорта, формирование


муниципального (государственного) заказа на выполнение перевозок пассажиров по этим маршрутам, контроль за исполнением этого заказа, координированное диспетчерское управление движением автобусов, троллейбусов и трамвайных вагонов по маршрутам. Указанные органы правления и унитарные предприятия выпускают собственные локальные нормативные акты по вопросам их деятельности, организуют договорные компании по заключению с предприятиями-перевозчиками контрактов на муниципальные перевозки пассажиров.

Закон ОБДЦ определил дорогу, как обустроенную или приспособленную и используемую для движения транспортных средств полосу земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Сооружение и содержание федеральных автомобильных дорог осуществляются государственной службой дорожного хозяйства, имеющей территориальные дорожные органы. Сооружение и содержание дорог, находящихся в ведении субъектов федерации, осуществляются дорожными органами соответствующих субъектов федерации.

Обязательные технические требования к дорогам и дорожным сооружениям, порядку их строительства установлены комплексом государственных общероссийских стандартов (ГОСТ Р 50597 - 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и другие стандарты), Строительными нормами и правилами (СНиП), техническими правилами дорожных органов.

Закон Российской Федерации «О дорожных фондах в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) предусматривает формирование финансовых ресурсов для содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог общего пользования и определяет общие правовые основы создания дорожных фондов соответствующих органов государственной власти, назначение и использование этих фондов, источники средств, поступающих в них.

В случае введения иностранными государствами сбора за проезд по их автомобильным дорогам устанавливаются аналогичные сборы на территории Российской Федерации. Порядок и размер сборов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с законом ОБДЦ ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать БДЦ. Соответствие состояния дорог правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению БДЦ, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог после ремонта и в процессе эксплуатации установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на орган исполнительной власти, в ведении которого находятся дороги

Развитие рыночных отношений поставило на повестку дня сооружение и эксплуатацию в России платных дорог. За рубежом платные дороги предоставляют автомобилистам услуги более высокого качества, чем обычные дороги общего пользования. Сооружение платных дорог в России может производиться на средства бюджета или инвесторов, принимающих на себя коммерческие риски. Эксплуатация платной дороги допускается лишь в тех случаях, когда имеется альтернативная бесплатная дорога общего пользования, связывающая рассматриваемые пункты. Таким образом исключается навязывание услуг. В настоящее время разработана программа развития платных дорог и начинает разворачиваться их строительство.

Организация и регулирование дорожного движения, государственный надзор за дорожным движением, государственная регистрация транспортных средств, технические осмотры средств дорожного транспорта, выдача удостоверений водителям автомототранспортных средств осуществляются органами и подразделениями ГИБДД МВД России в соответствии с федеральными законами «О милиции», «О безопасности дорожного движения» и другими федеральными законами, Правилами дорожного движения Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.

L


Глава 4

Pozri tiež:

СТАНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА КАК КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

СТАНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

ТРАНСПОРТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

ДОПУСК К ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Návrat do obsahu: DOPRAVA PRAVÁ

2018 @ edudocs.pro