Podiel na sociálnych. siete:


PREPRAVA PRE DOPRAVU

Vo všeobecnom zmysle znamená prepravou tovaru pohyb pomocou vozidiel rôznych predmetov a látok, s výnimkou živých ľudí. Avšak v odbornom porozumení termín "preprava tovaru" má užší význam - prepravu predmetov a látok s výnimkou iných položiek a látok, ktoré nesúvisia s tovarom, s výnimkou tých, ktoré nesúvisia s inými tovarmi, z vonkajšej podoby


s množstvom predmetov, najmä batožiny a nákladnej batožiny, pošty. Z právneho hľadiska sú hlavné rozdiely medzi tovarmi z iných dopravných predmetov: základom prepravy je zmluva o preprave nákladu (článok 785 Občianskeho zákonníka); prepravný doklad je nákladný list alebo iný podobný doklad; platba za prepravné služby sa uskutočňuje za dopravné sadzby a osobitné podmienky na realizáciu predmetu prepravy sú stanovené pravidlami pre prepravu tovaru vhodným spôsobom dopravy.

Podľa Občianskeho zákonníka sa dopravca zaväzuje dodať náklad, ktorý mu zveril odosielateľ, do miesta určenia a doručiť ho osobe (príjemcovi) oprávnenému prijať náklad a odosielateľ je povinný zaplatiť pevný poplatok za prepravu nákladu. Uzavretie zmluvy o preprave nákladu vyhotovením a vystavením odosielateľovi nákladného nákladného listu alebo iného dokladu o náklade, ako je stanovené v príslušnej prepravnej charte alebo kódexe. Náklad je účtovaný za prepravu tovaru, stanovený na základe dohody strán, ak zákon alebo iné právne akty neustanovujú inak. Platba za prepravu tovaru verejnou dopravou sa určuje na základe schválených taríf spôsobom predpísaným prepravnými charakterom a kódmi. Práce a služby vykonané dopravcom na žiadosť majiteľa nákladu, ktoré nie sú stanovené v tarifách, sa platia na základe dohody strán. Často sa pri preprave po ceste v rámci zmluvy o preprave tovaru uvažuje aj o individuálnych operáciách na zasielanie zásielok odosielateľovi alebo príjemcovi.

Dopravca a vlastník nákladu, ak je to potrebné na systematickú prepravu tovaru, môžu uzavrieť dlhodobé dohody o organizácii dopravy (článok 798 Občianskeho zákonníka). Podľa zmluvy o organizácii prepravy tovaru sa dopravca zaväzuje dostať včas a majiteľ nákladu musí predložiť tovar na prepravu v stanovených objemoch. Dohoda o organizácii prepravy tovaru určuje objemy, podmienky a iné podmienky pre poskytovanie vozidiel a prezentáciu tovaru na prepravu, platobné postupy, ako aj ďalšie podmienky organizácie dopravy.

Preprava tovaru môže byť tiež vykonaná s cieľom využiť príležitosti, ktoré vznikajú od nájomcu vozidla v súvislosti s nájomnou zmluvou. Osoba - nájomca vozidla nedostáva služby na prepravu tovaru a prepravuje tovar, aby uspokojil svoje vlastné potreby a na vlastné riziko.

Občiansky zákonník v č. 40 "Preprava" sa ustanovuje, že dopravca je povinný predložiť odosielateľovi tovaru na nakladanie prevádzkového dopravného prostriedku v stave vhodnom na prepravu príslušného nákladu av lehote stanovenej žiadosťou (príkazom), ktorú mu dostal, zmluva o preprave alebo dohoda o organizácii dopravy. Odosielateľ má právo odmietnuť predložené vozidlá, ktoré nie sú vhodné na prepravu príslušného tovaru. Dopravca je povinný dodať tovar na miesto určenia a v lehotách stanovených spôsobom, ktorý je uvedený v prepravných listinách a kódexoch av prípade neprítomnosti takých termínov v primeranej lehote.

Nakladanie a vykládka nákladu vykonáva dopravná organizácia alebo odosielateľ (príjemca) spôsobom predpísaným v zmluve av súlade s ustanoveniami stanovenými prepravnými chartami, kódmi a pravidlami vydanými v súlade s nimi. Nakladanie (vyloženie) nákladu vykonávané silami a prostriedkami odosielateľa (príjemcu) nákladu musí byť vykonané v rámci podmienok stanovených v zmluve, pokiaľ nie sú takéto podmienky stanovené dopravnými chartami a kódexmi a pravidlami vydanými v súlade s nimi.

V prípade nesplnenia alebo nesprávneho plnenia povinností prepravy sú zmluvné strany zodpovedné ustanovené Občianskym zákonníkom, dopravné listiny a kódexy, ako aj so súhlasom strán. Dopravca za neposkytnutie vozidiel na prepravu nákladu v súlade s prijatou žiadosťou (objednávkou) alebo inou zmluvou a odosielateľom za to, že nepredloží tovar alebo nepoužíva dodané vozidlá z iných dôvodov, je zodpovedný, stanovený dopravnými listami a kódexmi, ako aj so súhlasom strán. Oslobodené od


zodpovednosť dopravcu nákladu v prípade nedodania vozidiel a odosielateľa v prípade nepoužívania dodávaných vozidiel, ak by to bolo spôsobené: vyššou mocou, ako aj inými prírodnými javmi (požiare, drifty, záplavy atď.) alebo vojenské akcie; ukončenie alebo obmedzenie prepravy tovaru v určitých smeroch, stanovené spôsobom predpísaným príslušnou dopravnou chartou alebo kódom; v iných prípadoch stanovených prepravnými chartami a kódmi. Dopravca zodpovedá za nezabezpečenie nákladu, ku ktorému došlo po prevzatí nákladu na prepravu a pred doručením príjemcovi alebo osobe, ktorá mu bola poverená, pokiaľ nepreukáže, že strata, nedostatok alebo poškodenie (poškodenie) nákladu vznikli z dôvodu okolností, ktoré dopravca nemohol zabrániť a odstrániť to nezáviselo.

Poškodenie spôsobené prepravou tovaru hradí dopravca:

v prípade straty alebo nedostatku nákladu - vo výške hodnoty strateného alebo chýbajúceho nákladu;

v prípade poškodenia (poškodenia) nákladu - vo výške sumy, o ktorú sa jeho hodnota znížila, a ak nie je možné poškodený náklad obnoviť - vo výške jeho hodnoty;

v prípade straty tovaru odovzdaného na prepravu s vyhlásením o jeho hodnote vo výške deklarovanej hodnoty tovaru.

Spolu s odškodnením vzniknutej škody spôsobenej stratou, nedostatkom alebo poškodením (nákladu) nákladu dopravca vráti odosielateľovi (príjemcovi) dopravu prijatú na prepravu strateného, ​​chýbajúceho, poškodeného alebo poškodeného nákladu (ak tento poplatok nie je zahrnutý do hodnoty nákladu).

Pred podaním žiadosti dopravcom, ktorý vznikol pri preprave nákladu, je nevyhnutné, aby mu bol predložený nárok spôsobom predpísaným príslušnou dopravnou chartou alebo kódom. Nároku voči dopravcovi môže podať odosielateľ alebo príjemca v prípade, že dopravca úplne alebo čiastočne odmietne splniť nárok alebo neobdržať odpoveď od dopravcu do 30 dní. Premlčacia lehota pre pohľadávky vyplývajúce z prepravy nákladu je stanovená na jeden rok od času stanoveného prepravnými chartami a kódmi.

Vzťahy dopravných organizácií v preprave tovaru rôznymi druhmi dopravy na jednotnom prepravnom doklade (priame zmiešané posolstvo), ako aj poradie organizácie tejto prepravy sú stanovené dohodami medzi organizáciami príslušných druhov dopravy uzatvorenými v súlade so zákonom o priamom zmiešanom (kombinovanom) preprave. V súčasnosti sa takýto zákon nevyvinul. Preto federálny zákon "Charta železničnej dopravy Ruskej federácie" z 10. januára 2003 č. 18-FZ, kapitola 5 a niekoľko článkov stanovuje postup pre interakciu železničnej dopravy (vrátane cestnej dopravy) pri preprave tovaru v priamej komunikácii. Zákon stanovuje, že tento postup platí až do uzákonenia federálneho zákona o priamej multimodálnej preprave tovaru. Občiansky zákonník ustanovuje, že medzi organizáciami rôznych druhov zmlúv o preprave sa môžu uzatvárať zmluvy o organizácii práce na zabezpečenie prepravy tovaru (dohody o uzloch, zmluvy o centralizovanej dodávke a vývoze tovaru atď.). Postup uzatvárania zmlúv je stanovený prepravnými chartami a kódmi, inými zákonmi a inými právnymi aktmi. V súlade s tým podniky rôznych druhov dopravy, ktoré pôsobia v dopravných uzloch, uzatvorili a používali dohody o uzatváraní zmlúv (kontraktov) o postupe pri spoločnej implementácii priamej multimodálnej dopravy.

Vytvorená prax vzťahov medzi rôznymi dopravcami a vlastníkmi nákladu vám umožňuje vytvoriť niektoré prvky zmluvy o priamej multimodálnej doprave. Zmluvnými stranami takejto dohody sú odosielateľ a dopravná organizácia miesta odchodu. Táto dopravná organizácia (nazývame ju hlavným sprostredkovateľom) na vykonanie zmluvy o priamej multimodálnej preprave musí uzavrieť zodpovedajúce dohody s ostatnými dopravcami v celom technologickom reťazci. Hlavný dopravca


nesie pred odosielateľom plnú zodpovednosť za plnenie zmluvy o priamej multimodálnej preprave, zatiaľ čo ostatní dopravcovia sú zodpovední voči hlavnému dopravcovi pri plnení svojich miestnych zmluvných záväzkov v príslušnom štádiu prepravy. Často často hlavný exekútor nie je dopravná organizácia, ale podnik dopravnej expedície.

Takmer všetky články Ch. 40 "Preprava" Občianskeho zákonníka obsahuje iba všeobecné normy bez toho, aby boli špecifikované vo vzťahu k rôznym druhom prepravy, nákladu a prepravných podmienok. Zároveň sa v texte kódexu neustále uvádzajú odkazy na dopravné predpisy, kódy a iné zákony.

Na cestnej doprave tovaru prepravovaného v rôznych druhoch správy. Charta cestnej dopravy RSFSR (UAT) bola vydaná v roku 1969 a napriek mnohým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v súčasnosti nie je v súlade s platnými právnymi predpismi. Na zmluvu o preprave tovaru po ceste sa môžu vzťahovať iba určité ustanovenia UAT. Podľa zmluvy o preprave nákladu sa organizácia cestnej dopravy zaväzuje doručiť náklad, ktorý jej zveril odosielateľ do miesta určenia, a dodať náklad oprávnenej osobe (príjemcovi) a prepravca je povinný zaplatiť poplatok za prepravu nákladu. Pri preprave neobchodovateľného tovaru môže byť dopravca podľa podmienok zmluvy o preprave zbavený povinnosti dodať tovar príjemcovi.

Charakteristickou črtou cestnej nákladnej dopravy je prítomnosť komoditných a nekomoditárnych tovarov. Prepravu tovaru je vystavený nákladný list. Pri preprave tovaru môže odosielateľ deklarovať svoju hodnotu nie vyššiu ako skutočná hodnota. Pravidlá prepravy tovaru stanovujú zoznam tovaru, ktorého hodnota nie je povolená. Nezaťažené bremená (sneh, pôda v skládkach, odpadky atď.) Nemajú žiadnu hodnotu, v súvislosti s ktorou sa ich preprava zaznamenáva v miere merania, v akom vážení. Pre hromadné zásielky neobchodovateľných tovarov ich počet môže byť stanovený geodetickým meraním.

Nákladná preprava vykonáva organizácia cestnej dopravy spravidla bez sprievodu zasielateľa, odosielateľa alebo príjemcu (vodič vozidla vykonáva cestou prepravcu na ceste). Zoznam tovarov prepravovaných spolu s prepravcom a postup pre takúto prepravu sú stanovené v Pravidlách prepravy tovaru. Postup utesnenia nákladu je stanovený v čl. 63 UAT.

Nakladanie nákladu do auta, zaistenie, ukrytie a spájanie nákladu vykoná odosielateľ a vykladanie, odstránenie spojovacích materiálov a náterov - príjemcom. Vodič vozidla je povinný skontrolovať balenie a zabezpečenie nákladu a zhodu balenia a zabezpečenia nákladu s požiadavkami bezpečnosti dopravy, bezpečnosti železničných koľajových vozidiel a oznámiť odosielateľovi akékoľvek nezrovnalosti. Medzi povinnosti príjemcu patrí vyloženie vozidla a odstránenie zariadení na prepravu tovaru. Pri preprave v priamom zmiešanom premávke sa nakladanie a vykladanie vozidiel vykonáva silami a prostriedkami železničných staníc, prístavov, letísk a terminálov.

Charta prepravy motorových vozidiel stanovuje aj ďalšie požiadavky na prepravu tovaru po ceste, zodpovednosť za neplnenie zmluvy o preprave tovaru po ceste, pravidlá pre vypracovanie úkonov, nárokov a nárokov.

Podmienky prepravy určitého druhu tovaru po ceste a technické požiadavky na takúto prepravu ustanovujú všeobecné pravidlá pre prepravu tovaru po ceste.

Pri preprave tovaru sú kontajnery široko používané. Pod kontajnerom na prepravu tovaru rozumie jednotka opakovane použiteľných dopravných prostriedkov, určených na prepravu a dočasné uskladnenie tovaru bez preťaženia, ktoré sú prispôsobené na mechanické nakladanie a vykladanie, a vnútorný objem 1 cu. m alebo viac. Kontajnery sú rozdelené do veľkých tonážov (s hrubou hmotnosťou 10 ton alebo viac), strednej tonáže (s hrubou hmotnosťou vyššou ako 2,5 tony, ale menej ako 10 ton), ľahkou tonážou (zvyšok). Kontajnery sú tiež rozdelené na


univerzálne a špecializované. Technické požiadavky na kontajnery sú stanovené medzinárodnými normami 18O a ruskými normami GOST R. Kontajnery môžu byť vo vlastníctve rôznych organizácií.

Na balenie tovaru (GOST 211391 - 84 "Prostriedky balenia, pojmy a vymedzenia pojmov") sa používajú palety a rôzne obaly, ktorých technické požiadavky sú ustanovené štátnymi všetkými ruskými normami, technické špecifikácie výrobcov prepravovaného tovaru.

Osobitné podmienky prepravy sa vzťahujú na nebezpečný tovar. Požiadavky na ich klasifikáciu a označovanie stanovujú GOST 19433 - 88 "Nebezpečné tovary. Klasifikácia a označovanie. Povinné podmienky prepravy nebezpečného tovaru ustanovujú aj predpisy o požiarnej bezpečnosti, hygienické normy a predpisy a regulačné akty v oblasti ekológie. Nebezpečný tovar by sa nemal zamieňať s tovarom, ktorého preprava nie je povolená určitým typom prepravy.

Pokiaľ ide o cestnú dopravu, preprava nebezpečných tovarov upravuje Smernica o organizácii cestnej prepravy nebezpečného tovaru (PD 3112199-0199 - 96). V príručke je uvedený zoznam 40 dokumentov, ktorých požiadavky sa musia brať do úvahy pri preprave nebezpečného tovaru po ceste (zákony, medzinárodné dohovory, nariadenia ministerstva dopravy, predpisy, predpisy, pokyny atď.).

Množstvo nákladu sa vzťahuje na veľké a ťažké. Takýto tovar môže byť na základe osobitných povolení povolený na výnimku na verejných cestách. Pokyn pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou cestou Ruskej federácie bol schválený Ministerstvom dopravy Ruska dňa 05/27/96 (registrované na ruskom ministerstve spravodlivosti dňa 08/08/96, registračné číslo 1146) a obsahuje definície nadrozmerného a ťažkého nákladu, postup pri podávaní žiadostí o ich prepravu, postup pri posudzovaní žiadostí a vydávanie povolení na prepravu, dodatočné požiadavky na železničné koľajové vozidlá, povinnosti a povinnosti účastníkov dopravy a niekoľko ďalších pravidiel a požiadaviek. Preprava ťažkého a nadrozmerného nákladu na verejných komunikáciách sa účtuje na základe ustanovenia o konaní o náhradu škody spôsobenej touto dopravou na verejných komunikáciách.

Pozri tiež:

SÚŤAŽE A DOPRAVNÉ MONOPOLY

KONCEPCIA A ŠTRUKTÚRA DOPRAVNÉHO PRÁVA

DOPRAVNÉ VZŤAHY VO SPRÁVNOM PRÁVE

PRÁVNE VLASTNOSTI DOPRAVNÝCH ČINNOSTÍ

Návrat do obsahu: DOPRAVA PRAVÁ

2018 @ edudocs.pro