border=0

PREPRAVA PRE DOPRAVU

Všeobecne povedané, prepravou tovaru sa rozumie pohyb pomocou vozidiel rôznych predmetov a látok, s výnimkou živých ľudí. Avšak v odbornom porozumení výraz "preprava tovaru" má užší význam - prepravu predmetov a látok, s výnimkou iných položiek a látok, ktoré nepatria k tovaru, s výnimkou tých, ktoré nesúvisia s inými tovarmi, z vonkajšie podobných


s množstvom predmetov, najmä batožiny a nákladnej batožiny, pošty. Z právneho hľadiska sú hlavné rozdiely medzi tovarmi z iných dopravných predmetov: základom prepravy je zmluva o preprave nákladu (článok 785 Občianskeho zákonníka); prepravný dokument je nákladný list alebo iný podobný doklad; platba za dopravné služby sa uskutočňuje za dopravné sadzby a osobitné podmienky na realizáciu predmetu prepravy sú stanovené pravidlami pre prepravu tovaru vhodným spôsobom dopravy.

Podľa Občianskeho zákonníka sa dopravca zaväzuje dodať náklad, ktorý mu zveril odosielateľ, do miesta určenia a doručiť ho osobe (príjemcovi) oprávnenej prijať náklad a odosielateľ je povinný zaplatiť pevný poplatok za prepravu nákladu. Uzavretie zmluvy o preprave nákladu vyhotovením a vystavením odosielateľovi nákladného nákladného listu alebo iného dokladu o náklade podľa príslušnej prepravnej zmluvy alebo kódu. Náklad je účtovaný za prepravu tovaru, stanovený na základe dohody strán, ak zákon alebo iné právne akty neustanovujú inak. Platba za prepravu tovaru hromadnou dopravou sa určuje na základe schválených taríf spôsobom predpísaným prepravnými chartami a kódmi. Práce a služby vykonávané dopravcom na žiadosť majiteľa nákladu, ktoré nie sú stanovené v tarifách, sa platia na základe dohody strán. Často sa pri preprave po ceste v rámci zmluvy o preprave tovaru uvažuje aj o individuálnych operáciách na zasielanie zásielok odosielateľovi alebo príjemcovi.

Dopravca a vlastník nákladu, ak je to potrebné, vykonávať systematickú prepravu tovaru, môžu uzavrieť dlhodobé zmluvy na organizáciu dopravy (§ 798 Občianskeho zákonníka). Podľa zmluvy o organizácii prepravy tovaru sa dopravca zaväzuje prijať včas a majiteľ nákladu musí predložiť tovar na prepravu v stanovených objemoch. Dohoda o organizácii prepravy tovaru určuje objemy, podmienky a iné podmienky pre poskytovanie vozidiel a prezentáciu tovaru na prepravu, platobné postupy, ako aj ďalšie podmienky organizácie dopravy.

Preprava tovaru môže byť tiež vykonaná s cieľom využiť príležitosti, ktoré vznikajú od nájomcu vozidla v súvislosti s nájomnou zmluvou. Osoba - nájomca vozidla nedostáva služby na prepravu tovaru a prepravuje tovar, aby uspokojil svoje vlastné potreby a na svoje vlastné riziko.

Občiansky zákonník v č. 40 "Preprava" je preukázané, že dopravca je povinný predložiť odosielateľovi tovaru na nakladanie prevádzkového dopravného prostriedku v stave vhodnom na prepravu príslušného nákladu av lehote stanovenej žiadosťou (príkazom), ktorú mu prijal, zmluva o preprave alebo dohoda o organizácii dopravy. Odosielateľ má právo odmietnuť predložené vozidlá, ktoré nie sú vhodné na prepravu príslušného tovaru. Dopravca je povinný dodať tovar na miesto určenia a v lehotách stanovených spôsobom, ktorý je uvedený v prepravných listinách a kódexoch a v prípade neexistencie takých termínov v primeranej lehote.

Nakladanie a vykladanie nákladu vykonáva dopravná organizácia alebo odosielateľ (príjemca) spôsobom predpísaným v zmluve a v súlade s ustanoveniami stanovenými prepravnými chartami, kódmi a pravidlami vydanými v súlade s nimi. Nakladanie (vyloženie) nákladu vykonávané silami a prostriedkami odosielateľa (príjemcu) nákladu musí byť vykonané v rámci podmienok stanovených v zmluve, ak tieto podmienky nie sú stanovené prepravnými chartami a kódexmi a pravidlami vydanými v súlade s nimi.

V prípade nedodržania alebo nesprávneho plnenia povinností pri preprave sú zmluvné strany zodpovedné ustanovené Občianskym zákonníkom, dopravnými charakterom a kódexmi, ako aj so súhlasom strán. Dopravca za neposkytnutie vozidiel na prepravu nákladu v súlade s prijatou žiadosťou (objednávkou) alebo inou zmluvou a odosielateľom za to, že nepredloží tovar alebo nepoužíva dodané vozidlá z iných dôvodov, je zodpovedný, stanovený prepravnými chartami a kódmi, ako aj so súhlasom strán. Oslobodené od


zodpovednosť dopravcu nákladu v prípade nedodania vozidiel a odosielateľa v prípade nepoužívania dodávaných vozidiel, ak je to spôsobené: vyššou mocou, ako aj inými prírodnými javmi (požiare, drifty, záplavy atď.) alebo vojenské akcie; ukončenie alebo obmedzenie prepravy tovaru v určitých smeroch, stanovené spôsobom predpísaným príslušnou dopravnou chartou alebo kódom; v iných prípadoch stanovených prepravnými chartami a kódmi. Dopravca zodpovedá za nezabezpečenie nákladu, ku ktorému došlo po prijatí nákladu na prepravu a pred jeho dodaním príjemcovi alebo osobe, ktorá mu bola poverená, pokiaľ nepreukáže, že strata, nedostatok alebo poškodenie (poškodenie) nákladu nastali v dôsledku okolností, ktoré dopravca nemohol zabrániť a odstrániť to nezáviselo.

Poškodenie spôsobené prepravou tovaru je hradené dopravcom:

v prípade straty alebo nedostatku nákladu - vo výške hodnoty strateného alebo chýbajúceho nákladu;

v prípade poškodenia (poškodenia) nákladu - vo výške sumy, o ktorú sa jeho hodnota znížila, a ak nie je možné obnoviť poškodený náklad - vo výške jeho hodnoty;

v prípade straty tovaru odovzdaného na prepravu s vyhlásením o jeho hodnote vo výške deklarovanej hodnoty tovaru.

Spolu s odškodnením vzniknutej škody spôsobenej stratou, nedostatkom alebo poškodením (nákladom) nákladu dopravca vráti odosielateľovi (príjemcovi) dopravu prijatú na prepravu strateného, ​​chýbajúceho, poškodeného alebo poškodeného nákladu (ak tento poplatok nie je zahrnutý do hodnoty nákladu).

Pred podaním reklamácie dopravcovi, ktorá vznikla pri preprave nákladu, musí byť reklamácia predložená spôsobom predpísaným príslušnou dopravnou chartou alebo kódom. Reklamáciu proti dopravcovi môže podať odosielateľ alebo príjemca v prípade, že dopravca úplne alebo čiastočne odmietne splniť nárok alebo neprijatie odpovede od dopravcu do 30 dní. Premlčacia doba pre pohľadávky vyplývajúce z prepravy nákladu je stanovená na jeden rok od času stanoveného prepravnými chartami a kódmi.

Vzťahy dopravných organizácií v preprave tovaru rôznymi druhmi dopravy na jednotnom prepravnom doklade (priame zmiešané posolstvo), ako aj poradie organizácie tejto dopravy sú určené dohodami medzi organizáciami príslušných druhov dopravy uzavretými v súlade so zákonom o priamej zmiešanej doprave. V súčasnosti takýto zákon nebol vyvinutý. Preto federálny zákon "Charta železničnej dopravy Ruskej federácie" z 10. januára 2003 č. 18-FZ, kapitola 5 a niekoľko článkov stanovuje postup pre interakciu železničnej dopravy (vrátane cestnej dopravy) pri vykonávaní prepravy v priamej komunikácii. Zákon stanovuje, že tento postup platí až do zavedenia federálneho zákona o priamej intermodálnej preprave tovaru. Občiansky zákonník ustanovuje, že medzi organizáciami rôznych druhov zmlúv o preprave možno uzatvárať organizáciu práce na zabezpečenie prepravy tovaru (hubové dohody, zmluvy o centralizovanom dodaní a vývoze tovaru atď.). Postup uzatvárania zmlúv je stanovený prepravnými chartami a kódexmi, inými zákonmi a inými právnymi aktmi. V súlade s tým podniky podnikov rôznych druhov dopravy, ktoré pôsobia v dopravných uzloch, uzatvárajú a používajú dohody o uzatváraní zmlúv (kontraktov) o postupe pri spoločnej implementácii priamej multimodálnej dopravy.

Vytvorená prax vzťahov medzi rôznymi dopravcami a vlastníkmi nákladu vám umožňuje vytvoriť niektoré prvky zmluvy o priamej multimodálnej doprave. Zmluvnými stranami takejto dohody sú odosielateľ a dopravná organizácia miesta odchodu. Táto dopravná organizácia (nazývame ju hlavným sprostredkovateľom) na vykonanie zmluvy o priamej zmiešanej preprave musí uzavrieť zodpovedajúce dohody s inými dopravcami v celom technologickom reťazci. Hlavný dopravca


nesie pred odosielateľom plnú zodpovednosť za plnenie zmluvy o priamej multimodálnej preprave, zatiaľ čo ostatní dopravcovia sú zodpovední hlavnému dopravcovi za plnenie svojich miestnych zmluvných povinností v príslušnom štádiu prepravy. Často je hlavný exekútor nie dopravnou organizáciou, ale podnikom dopravnej expedície.

Takmer všetky články Ch. 40 "Doprava" Občianskeho zákonníka obsahuje iba všeobecné normy bez toho, aby ich špecifikovali pre rôzne druhy prepravných, nákladných a prepravných podmienok. Zároveň sa v texte kódu neustále robia odkazy na dopravné predpisy, kódy a iné zákony.

Na cestnú dopravu tovaru prepravovaného v rôznych druhoch hlásení. Charta cestnej dopravy RSFSR (UAT) bola vydaná v roku 1969 a napriek mnohým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v súčasnosti nie je v súlade s platnými právnymi predpismi. Na zmluvu o preprave tovaru po ceste sa môžu vzťahovať len určité ustanovenia UAT. Podľa zmluvy o preprave nákladu sa organizácia cestnej dopravy zaväzuje doručiť náklad, ktorý jej zveril odosielateľ do miesta určenia, a dodať náklad oprávneným osobám (príjemcovi) a prepravca zaplatí poplatok za prepravu nákladu. Pri preprave neobchodovateľného tovaru môže byť dopravca podľa podmienok zmluvy o preprave oslobodený od povinnosti dodať tovar príjemcovi.

Vlastnosťou cestnej nákladnej dopravy je prítomnosť komoditných a nekomoditárnych tovarov. Prepravu tovaru je vystavený nákladný list. Pri preprave tovaru môže odosielateľ deklarovať, že jeho hodnota nie je vyššia ako skutočná hodnota. Pravidlá prepravy tovaru stanovujú zoznam tovarov, ktorých hodnota nie je povolená. Nezaťažené zásielky (sneh, pôda v skládkach, odpadky atď.) Nemajú žiadnu hodnotu, v súvislosti s ktorou sa ich preprava zaznamenáva v meraní, v akte váženia. Pre hromadné zásielky neobchodovateľných tovarov je ich počet možné nastaviť geodetickým meraním.

Nákladná preprava vykonáva organizácia cestnej dopravy spravidla bez sprievodu zasielateľa, odosielateľa alebo príjemcu (vodič vozidla plní povinnosti prepravcu na ceste) Zoznam tovarov prepravovaných s prepravcom a postup pre takúto prepravu sú stanovené v Pravidlách prepravy tovaru. Postup utesnenia nákladu je stanovený v čl. 63 UAT.

Nakladanie nákladu do auta, zabezpečenie, ukrytie a spájanie nákladu vykoná odosielateľ a vykladanie, odstránenie spojovacích materiálov a náterov - od príjemcu. Vodič vozidla je povinný skontrolovať balenie a zabezpečenie nákladu a zhodu balenia a zabezpečenia nákladu s požiadavkami bezpečnosti dopravy, bezpečnosti železničných koľajových vozidiel a oznámiť odosielateľovi akékoľvek nezrovnalosti. Medzi povinnosti príjemcu patrí vyloženie vozidla a odstránenie zariadení na prepravu tovaru. Pri preprave v priamom zmiešanom premávke sa nakladanie a vykladanie vozidiel vykonáva silami a prostriedkami železničných staníc, prístavov, letísk a terminálov.

Charta prepravy motorových vozidiel stanovuje aj ďalšie požiadavky na cestnú prepravu tovaru, zodpovednosť za neplnenie zmluvy o preprave tovaru po ceste, pravidlá pre vypracovanie úkonov, nárokov a nárokov.

Podmienky prepravy určitých druhov tovaru po ceste a technické požiadavky na takúto prepravu ustanovujú všeobecné pravidlá pre prepravu tovaru po ceste.

Pri preprave tovaru sa kontajnery rozšírili. Pod kontajnerom na prepravu tovaru rozumie jednotka opakovane použiteľných prepravných zariadení určených na prepravu a dočasné uskladnenie tovaru bez preťaženia, ktoré sú prispôsobené na mechanické nakladanie a vykladanie a vnútorný objem 1 cu. m alebo viac. Kontajnery sú rozdelené do veľkých tonážov (s hrubou hmotnosťou 10 ton alebo viac), strednej tonáže (s hrubou hmotnosťou väčšou ako 2,5 tony, ale nižšou ako 10 ton), ľahkou tonážou (zvyšok). Kontajnery sú tiež rozdelené na


univerzálne a špecializované. Technické požiadavky na kontajnery sú stanovené medzinárodnými normami 18O a ruskými normami GOST R. Kontajnery môžu byť vo vlastníctve rôznych organizácií.

Na balenie tovaru (GOST 211391 - 84 "Prostriedky balenia, pojmy a vymedzenia pojmov") sa používajú palety a rôzne spôsoby balenia, ktorých technické požiadavky stanovujú štátne všetky ruské normy, technické špecifikácie výrobcov prepravovaného tovaru.

Osobitné podmienky prepravy sa vzťahujú na nebezpečný tovar. Požiadavky na ich klasifikáciu a označovanie sú stanovené GOST 19433 - 88 "Nebezpečný tovar. Klasifikácia a označovanie. Povinné podmienky prepravy nebezpečného tovaru ustanovujú aj predpisy o požiarnej bezpečnosti, hygienické normy a predpisy a regulačné akty v oblasti ekológie. Nebezpečný tovar by nemal byť zamieňaný s tovarom, ktorého preprava nie je povolená určitým typom prepravy.

Pokiaľ ide o cestnú dopravu, preprava nebezpečných tovarov upravuje usmernenia pre organizáciu cestnej prepravy nebezpečného tovaru (PD 3112199-0199 - 96). V príručke je uvedený zoznam 40 dokumentov, ktorých požiadavky by mali byť zohľadnené pri cestnej preprave nebezpečného tovaru (zákony, medzinárodné dohovory, nariadenia ministerstva dopravy, predpisy, pravidlá, pokyny atď.).

Množstvo nákladu sa vzťahuje na veľké a ťažké. Takéto tovary môžu byť na základe osobitných povolení povolené prepravovať na verejných cestách. Pokyn pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou cestou Ruskej federácie bol schválený Ministerstvom dopravy Ruska dňa 05/27/96 (zaregistrovaný na ruskom ministerstve spravodlivosti dňa 08/08/96, registračné číslo 1146) a obsahuje definície nadrozmerného a ťažkého nákladu, postup predkladania žiadostí o ich prepravu, postup pri posudzovaní žiadostí vydávanie povolení na prepravu, dodatočné požiadavky na železničné koľajové vozidlá, povinnosti a povinnosti účastníkov dopravy a množstvo ďalších pravidiel a požiadaviek. Prenášanie ťažkého a nadrozmerného nákladu na verejných komunikáciách sa účtuje na základe ustanovenia o konaní o náhradu škody spôsobenej takouto dopravou na verejných komunikáciách.

Pozri tiež:

PRIJATIE NA DOPRAVNÉ AKTIVITY

DOPRAVNÉ VZŤAHY VO ADMINISTRATÍVNOM PRÁVE

DOPRAVNÉ VZŤAHY V OBECNOM ZÁKONE

REGULÁCIA VZŤAHOV DOPRAVY TRESTNÝM PRÁVOM

KONCEPCIA A ŠTRUKTÚRA DOPRAVNÉHO PRÁVA

Návrat do obsahu: PREPRAVA RIGHT

2019 @ edudocs.pro